02.07.2015

Napędzamy OPINIE

Grupa ORLEN - największy producent paliw i petrochemikaliów, a jednocześnie jeden z największych konsumentów surowców energetycznych aktywnie uczestniczy w konsultacjach towarzyszących procesom legislacyjnym dotyczącym branży paliwowo-energetycznej. Dbając o zapewnienie maksymalnej przejrzystość tego procesu, Koncern w serwisie internetowym napedzamyprzyszlosc.pl uruchomił zakładkę „OPINIE”, w której umieszczane będą stanowiska PKN ORLEN oraz organizacji branżowych dotyczące otoczenia regulacyjnego i innych kluczowych dla przemysłu inicjatyw, nad którymi obecnie toczy się debata publiczna.

W ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem regulacyjnym PKN ORLEN prowadzi oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego. Jako największy producent paliw ciekłych w Polsce i tym samym największy podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie wprowadzania na rynek biopaliw, PKN ORLEN zwrócił m.in. uwagę na potrzebę dostosowania listy dopuszczonych w polskim prawodawstwie surowców do zapisów europejskiej dyrektywy ILUC, a także znaczącym podniesieniu limitu (z 10% do 40%) wykorzystywania biokomponentów II generacji w procesie realizacji NCW (http://napedzamyprzyszlosc.pl/pl/opinie/opinia-pkn-orlen-do-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowej-listy-surowcow-oraz-limitu-biokomponentow-wytworzonych-z-tych-surowcow-ncw). Zdaniem Koncernu dla ułatwienia procesu realizacji NCW potrzebna jest również modyfikacja zapisów prawnych dotyczących wzoru świadectwa tj. dokumentu wystawianego przez podmiot realizujący NCW. Wprowadzenie postulowanych przez PKN ORLEN uzupełnień ułatwiłoby przedsiębiorcom proces sprawozdawczy związany z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju dla biopaliw, polegający na składaniu świadectw (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/opinia-pkn-orlen-w-sprawie-wzoru-swiadectwa-dot-ncw).

PKN ORLEN wypowiedział się również w zakresie procedur interwencyjnego uwalniania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych. Koncern zwrócił uwagę na potrzebę wskazania trybu postepowania organów państwowych i przedsiębiorców w tzw. regionalnej sytuacji kryzysowej na krajowym rynku paliw ciekłych, czy zwiększenia udziału przedsiębiorców w procesach konsultacji przygotowywanych przez Ministra Gospodarki środków antykryzysowych (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/stanowisko-pkn-orlen-w-sprawie-sposobu-obnizania-ilosci-zapasow-obowiazkowych-ropy-naftowej-lub-paliw). Jako największy odbiorca paliwa gazowego w Polsce Koncern zwrócił uwagę na brak jednoznacznej interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy i potrzebę ich sprecyzowania odrębnymi aktami wydawanymi przez Prezesa URE. Brak szczegółowej wykładni w tym zakresie ogranicza największym odbiorcom przemysłowym w Polsce możliwość budowy zdywersyfikowanych dróg zaopatrzenia w paliwo gazowe (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/stanowisko-pkn-orlen-do-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-minimalnego-poziomu-dywersyfikacji-dostaw-gazu-z-zagranicy).

W zakresie dostaw gazu, PKN ORLEN aktywnie uczestniczy także w procesie legislacyjnym na poziomie europejskim. W swojej opinii odnośnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego tzw. „rozporządzenie SoS”) Koncern zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia przepisów. Postuluje m.in. wprowadzenie obowiązku tworzenia przez Państwa Członkowskie UE spójnych planów i procedur uzgadnianych na poziomie międzyrządowym, operatorskim oraz handlowym z tymi Państwami, między którymi funkcjonują wzajemne drogi zaopatrzenia w gaz ziemny. Jednocześnie konieczny jest rozwój giełdowych rynków gazu – tzw. giełd, czy też wprowadzenie jednolitych standardów w umowach UE – Państwa Trzecie (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/uwagi-pkn-orlen-w-sprawie-wspolnotowych-srodkow-bezpieczenstwa-dostaw-gazu).

Jednocześnie PKN ORLEN wspiera postulaty organizacji branżowych, których jest członkiem. Dotyczy to m.in. stanowiska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w sprawie braku możliwości uwolnienia cen gazu dla odbiorców przemysłowych w 2015 r. Według Izby odpowiedzialne i bezpieczne zniesienie taryfowania gazu w Polsce dla odbiorców końcowych musi odbyć się z poszanowaniem i spełnieniem wszystkich przesłanek uznających krajowy rynek gazu za konkurencyjny. Będzie to możliwe m.in. poprzez zapewnienie dla wszystkich odbiorców przemysłowych prawa do całkowitej lub częściowej zmiany sprzedawcy oraz prawa do elastycznego kształtowania wielkości zamówień w każdym roku gazowym, co obecnie nadal nie zostało zrealizowane (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/stanowisko-pipc-w-sprawie-uwolnienia-cen-gazu).

PKN ORLEN zwrócił również uwagę na potrzebę zamiany metodyki badania zawartości manganu w benzynach silnikowych PE-EN 16136 na znacznie bardziej rozpowszechnioną w Polsce i równie dokładną metodykę PE-EN 16135. W ocenie PKN ORLEN zmiana pozwoliłaby realizować nałożone wymagania kosztem niższych nakładów finansowych (http://napedzamyprzyszlosc.pl/opinie/opinia-pkn-orlen-w-sprawie-metod-badania-jakosci-paliw-cieklych). Wraz z rozwojem prac legislacyjnych, zakładka „OPINIE” będzie stale uzupełnia o kolejne ważne dla Grupy ORLEN stanowiska do projektowanych rozwiązań legislacyjnych oraz regulacyjnych determinujących obecne oraz przyszłe warunki prowadzenia działalności dla sektora paliwowo-energetycznego w Polsce i UE.