16.11.2015

Spółka z Grupy Trans Polonia kupuje spółkę z Grupy ORLEN

Trans Polonia i PKN ORLEN  porozumiały się w sprawie kupna/sprzedaży 100% akcji spółki transportowej  z Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ok. 85 mln zł obejmie wszystkie aktywa ORLEN Transport.

Sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią PKN ORLEN, która zakłada koncentrowanie się na kluczowych z punktu widzenia Koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu Downstream, Detalu oraz Poszukiwań i Wydobycia. Spółka ORLEN Transport wejdzie z kolei do grupy, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy.

– Transport samochodowy jest usługą jaką można dzisiaj kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców i dlatego z perspektywy producenta paliw i chemikaliów nie stanowi ona strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości ani nie daje unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowaną firmę logistyczną zapewni nam wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzór – powiedział Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN

Dla Grupy Kapitałowej Trans Polonia nabycie spółki posiadającej długoterminowe umowy na przewóz paliw otwiera możliwość rozwoju na nowym dla niej rynku.

– Zakup ORLEN Transport doskonale odpowiada strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Trans Polonia w sektorze dystrybucji płynnych ładunków w cysternach. Nabycie ORLEN Transport umożliwi Grupie Kapitałowej Trans Polonia rozszerzenie swojej podstawowej działalności związanej z transportem płynnych surowców chemicznych i mas bitumicznych o transport paliw. Znacząca część biznesu nabywanej Spółki  bazuje na długoterminowych umowach z Grupą ORLEN, co gwarantuje stabilność przychodów i marż. Ponadto akwizycja otwiera nam możliwość świadczenia usług dla innych podmiotów na rynku paliwowym oraz stwarza unikalne efekty synergii po stronie sprzedaży związane z obsługą nowych obszarów w zakresie logistyki chemii i paliw – podsumowuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.
 
Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza determinantami zbycia aktywów i dalszej współpracy strony porozumiały się w kwestii gwarancji pracowniczych, które mogą zapewnić warunki kontynuacji zatrudnienia.
 
ORLEN Transport jest dostawcą usług transportu drogowego paliw, w tym: benzyny, oleju napędowego, JET oraz LPG. Prowadzi operacje na terenie Polski, posiadając 23 lokalizacje rozmieszczone w całym kraju. Paliwa transportowane są za pomocą nowoczesnej floty 223 zestawów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia 582 osoby, w tym 485 kierowców. Przychody Orlen Transport w 2014 roku wyniosły 125,4 mln zł, EBITDA 20,0 mln zł, a zysk netto 13,6 mln zł.
 
Grupa Kapitałowa Trans Polonia działa w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. W zakresie świadczonych usług Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego a także intermodalnego. Flota Trans Polonii składa się z 200 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50% przychodów z eksportu usług. Od 2008 roku Spółka notowana jest na Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie.