25.03.2015

Zarząd PKN ORLEN zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd PKN ORLEN podjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy na poziomie 1,65 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpiłaby w dniu 8 lipca z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych.

Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł oraz będzie się odnosił do średniego kursu akcji Spółki za poprzedni rok, gwarantując stabilny zwrot inwestorom. Dodatkowo, Zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości (-) 4,7 mld zł powstałej przede wszystkim na skutek odpisów wartości aktywów finansowych Spółki w kwocie (-) 5,0 mld zł, z kapitału zapasowego Spółki. Te niegotówkowe zapisy księgowe nie miały wpływu na sytuację finansową Koncernu, która jest stabilna, dlatego postanowiono kontynuować realizację strategicznych założeń dotyczących polityki dywidendowej Grupy ORLEN.

Poziom proponowanej dywidendy za rok 2014 uwzględnia także utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie nie zagrażającym realizacji projektów inwestycyjnych Koncernu zapisanych w strategii.