10.05.2016

Logistyczna perspektywa na przyszłość

PKN ORLEN i PERN SA zawarły list intencyjny dotyczący wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego efektywność zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa. Przedmiotem rozważań obydwu firm jest trasa, budowa i eksploatacja nowego rurociągu produktowego z Płocka do podwarszawskich baz paliwowych.  

Strony porozumienia zidentyfikowały kilka wariantów umożliwiających poprawę efektywności zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej transportem rurociągowym. Oprócz zwiększenia stabilności dostaw oraz optymalizacji kosztów, celem projektu jest również poprawa bezpieczeństwa poprzez eliminację transportu kolejowego i samochodowego paliw z terenu Warszawy. Rurociągi zapewniają bowiem najtańszy, najbezpieczniejszy i najbardziej proekologiczny transport paliw.

W podpisanym liście intencyjnym, Spółki wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań w celu zbadania efektywności projektowanej Inwestycji, a w przypadku zadowalających wyników  analizy, przystąpienia do negocjowania i podpisania umowy. Intencje partnerów zakładają, iż taki dokument przewidywałby warunki pozwalające na osiągnięcie przez PERN satysfakcjonującego zwrotu z zainwestowanego kapitału, a PKN ORLEN gwarantowałby poprawę warunków ekonomicznych i logistycznych zaopatrzenia rynku warszawskiego w produkty paliwowe. W przypadku, gdy obie Spółki wspólnie podejmą decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, podmiotem inwestującym - a także odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie procesu budowlanego będzie PERN. Spółka będzie także właścicielem nowego odcinka rurociągu.

PKN ORLEN i PERN SA są wieloletnimi partnerami współpracującymi w wielu obszarach służących wzmocnieniu i zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecnie spółki prowadzą rozmowy nad szeregiem inicjatyw  zwiększających efektywność logistyki ropy naftowej i paliw.  Ich celem jest zwiększenie dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej do rafinerii w Płocku oraz  rozwój sieci rurociągów produktowych.