21.04.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. PKN ORLEN wypracował bardzo dobry, porównywalny z analogicznym okresem roku ubiegłego, wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Na wyniki wpływ miały przede wszystkim: niższe koszty zużyć na własne potrzeby energetyczne na skutek niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz osłabienie PLN względem USD i EUR.

W raportowanym okresie Koncern konsekwentnie realizował założenia strategiczne nakierowane na budowę wartości. Na rynku czeskim uzyskano zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego warunkującą transakcję nabycia 68 stacji paliw od OMV. Odnotowano także wzrost wydobycia (r/r) w segmencie upstream w efekcie ubiegłorocznych zakupów aktywów w Polsce i Kanadzie. Ponadto, pomyślnie przeprowadzono podłączenie bloku parowo-gazowego we Włocławku do krajowej sieci energetycznej oraz zakończono transport kluczowych elementów technologicznych, w tym turbiny gazowej dla realizowanej inwestycji bloku parowo-gazowego w Płocku. Zgodnie z założeniami strategii Zarząd zarekomendował również wypłatę dywidendy za rok 2015 na poziomie 2,00 zł za akcję.

W I kwartale 2016 r. PKN ORLEN utrzymał bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej. Dług netto zredukowano o (-) 1,3 mld zł (kw/kw), a dźwignia finansowa wyniosła 22,4%. Osiągnięto również 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej.

– Dobra kondycja finansowa Koncernu niewątpliwie pozwala nam na spokojne i wyważone podejście do kwestii strategicznych. Sukcesywnie, na bieżąco dokonujemy przeglądu i analiz założeń strategicznych w kontekście potencjalnych zmian warunków makroekonomicznych. W ciągu nadchodzących miesięcy chcielibyśmy przedstawić kierunki dalszego rozwoju strategicznego Koncernu naszej Radzie Nadzorczej – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W segmencie downstream w I kwartale 2016 r. Koncern utrzymał bardzo dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Wynik ten został osiągnięty między innymi dzięki niższym kosztom zużyć własnych na własne potrzeby energetyczne na skutek niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego, osłabieniu PLN względem USD o 6% i EUR o 4% oraz wzrostowi marż na produktach petrochemicznych, w tym głównie na polimerach, PCW i nawozach (r/r) przy negatywnym wpływie (r/r) niższych marż na oleju napędowym o (-) 51% oraz niższej sprzedaży wysokomarżowych produktów petrochemicznych na skutek postoju instalacji Steam Cracker po awarii z III kwartału 2015 r w Unipetrol oraz postoju remontowego instalacji PCW w Anwil. W I kwartale 2016 r. osiągnięto wzrost przerobu ropy o 11% oraz wykorzystania mocy o 2pp (r/r), co przełożyło się na wzrost sprzedaży łącznie o 8% (r/r). Sprzedaż wzrosła na rynku czeskim o 7% i rynku litewskim o 27%, przy niższej sprzedaży o (-) 2% w Polsce.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zużycie benzyny wzrosło na rynku polskim i litewskim, utrzymując się na podobnym poziomie w Niemczech i Czechach.

W I kwartale tego roku, w obszarze sprzedaży detalicznej, PKN ORLEN wypracował bardzo dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 301 mln zł, co oznacza wzrost o 19 mln zł (r/r). W tym czasie odnotowano łączny wzrost sprzedaży o 4% (r/r), w tym: wzrost w Polsce o 6%, Czechach o 18% i na Litwie o 7%, przy spadku sprzedaży w Niemczech o (-) 2%. Pozytywny wpływ wzrostu (r/r) marż paliwowych na rynku czeskim oraz marż pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim ograniczony był niższymi (r/r) marżami paliwowymi na rynku polskim i niemieckim oraz utrzymującą się szarą strefą na rynku polskim. W I kwartale bieżącego roku Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową otwierając 33 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Łącznie, na koniec I kwartału funkcjonowało 1591 punktów, w tym: 1433 w Polsce, 135 w Czechach i 23 na Litwie.

– To już kolejny kwartał, w którym osiągamy stabilne, dobre wyniki, co udowadnia, że umiejętnie korzystamy z ciągle sprzyjającego otoczenia rynkowego. W minionym kwartale niezmiennie koncentrowaliśmy się na doskonałości operacyjnej i możliwe jak najlepszym wykorzystaniu naszego potencjału. Osiągnięte w tym okresie przez Koncern wyniki – w tym neutralizacja spadku marż rafineryjnych i detalicznych znaczącym wzrostem wolumenów – dobrze obrazują naszą elastyczność i przygotowanie na wyzwania rynkowe – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W obszarze energetyki, kontynuowano prace związane z uruchomieniem bloku parowo-gazowego we Włocławku (463 MWe) oraz budową podobnej instalacji w Płocku (596 MWe). We Włocławku w I kwartale 2016 roku zakończono z sukcesem pierwsze testy synchronizacji bloku z krajową siecią energetyczną, ruszyła produkcja pierwszych megawatów energii elektrycznej. Prowadzono również procesy optymalizacji pracy turbiny parowej oraz gazowej. Teraz inwestycja wkracza w kluczowy dla projektu etap testów wszystkich układów przy pełnych obciążeniach, których wyniki zadecydują o przekazaniu bloku do komercyjnej eksploatacji, które powinno mieć miejsce od drugiego półrocza 2016 roku. Z kolei w Płocku rozpoczęto prace budowlane oraz montażowe wszystkich obiektów technologicznych i budynku administracyjnego, zakończono także transport turbiny gazowej i komponentów turbozespołu na teren zakładu. Przeprowadzono również finalny odbiór systemu sterowania DCS (distributed control system) oraz zakończono przetarg na wykonawcę linii blokowej 400kV. Oddanie inwestycji do eksploatacji przewidywane jest na koniec 2017 r.

W I kwartale 2016 roku w obszarze wydobycia Koncern konsekwentnie realizował założenia strategii obejmujące zrównoważony rozwój segmentu i osiągnięcie w 2017 roku potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok. W tym czasie na polskich koncesjach zakończono akwizycję danych sejsmicznych 2D i 3D realizowaną jeszcze w 2015 roku oraz rozpoczęto akwizycję danych sejsmicznych 3D na nowych obszarach. Prowadzono także prace wiertnicze dla dwóch otworów poszukiwawczych na obszarach należących do FX Energy oraz prace przygotowawcze i z zakresu zagospodarowania terenów na potrzeby kolejnych otworów. Na rynku kanadyjskim, na początku stycznia 2016 roku nastąpiło połączenie ORLEN Upstream Canada Ltd. z Kicking Horse Energy Ltd., którego transakcja przejęcia została sfinalizowana na koniec 2015 r. W pierwszym kwartale 2016 roku rozpoczęto również wiercenie 7 nowych otworów (5,9 netto*), przeprowadzono 6 zabiegów szczelinowania (4,7 netto*) oraz włączono do produkcji 4 odwierty (3,5 netto*). Własne zasoby ropy i gazu (2P) PKN ORLEN, na koniec I kwartału br. wynosiły ok. 97 mln boe.

Działalność Koncernu, szczególnie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz szeroko rozumianych relacji z otoczeniem, została po raz kolejny dostrzeżona i doceniona przez niezależne gremia eksperckie. Koncern już po raz trzeci został zakwalifikowany do grona najbardziej etycznych firm świata, w plebiscycie organizowanym przez amerykański ośrodek badawczy Ethisphere Institute. Z kolei warunki zatrudnienia w Koncernie zostały dostrzeżone i wyróżnione certyfikatem Top Employers Polska 2016.