20.07.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2016 r

W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł pomimo negatywnego wpływu otoczenia makro i niższych wolumenów sprzedaży na skutek postojów remontowych. Wsparciem dla wyniku było osłabienie złotówki względem dolara o 5% i euro o 7% (r/r), wyższe marże paliwowe i pozapaliwowe w detalu (r/r) oraz otrzymanie częściowego odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. W II kwartale 2016 roku Koncern rozpoczął realizację strategicznego projektu petrochemicznego – instalacji polietylenu (PE3) w czeskim Litvinovie. Sukcesem zakończyła się emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR, które zadebiutowały na Rynku Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka, dywersyfikując źródła dostaw ropy naftowej, podpisała również pierwszy w historii bezpośredni kontrakt długoterminowy z dostawcą z regionu Zatoki Perskiej, firmą Saudi Aramco. Zgodnie z decyzją podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koncern wypłaci akcjonariuszom dywidendę za rok 2015 w wysokości 2 zł za akcję.

W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował:
• 2,6 mld zł EBITDA wg LIFO
• Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 1,8 mld zł

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł, osiągnięty został pomimo spadku marży downstream o (-) 2,9 USD/bbl w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także niższych wolumenów sprzedaży o (-) 5% (r/r) związanych zarówno z planowanymi przestojami remontowymi, jak i postojami awaryjnymi instalacji Steam Cracker i FKK w Czechach. Negatywny wpływ tych czynników ograniczony był między innymi osłabieniem PLN względem USD o 5% oraz EUR o 7%, a także wyższymi marżami paliwowymi i pozapaliwowymi w segmencie detalicznym. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zużycie benzyny wzrosło na rynku polskim i litewskim, przy jednoczesnym spadku na rynku czeskim oraz stabilnej konsumpcji w Niemczech.

– Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, a także przestojów remontowych z minionego kwartału, niezmiennie osiągamy dobre rezultaty. Temu między innymi służą konsekwentnie prowadzone przez Koncern inwestycje rozwojowe, dzięki którym zwiększamy naszą efektywność i dywersyfikujemy źródła przychodów. Ostatnie miesiące przyniosły decyzję o szczególnie istotnej inwestycji w niezwykle perspektywicznym segmencie petrochemicznym – w czerwcu rozpoczęliśmy realizację strategicznej instalacji polietylenu w Czechach. Z satysfakcją należy odnotować również fakt, że Koncern odzyskał już ponad 600 mln zł, jako część odszkodowania związanego z awarią w czeskim Litvinovie – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

II kwartał tego roku był kolejnym, bardzo dobrym okresem dla segmentu detalicznego PKN ORLEN. W tym czasie Koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 441 mln zł – jeden z lepszych wyników w historii, osiągając przy tym wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r). W tym okresie Koncern odnotował też wzrost udziałów rynkowych (r/r) w Czechach o 1,5 pp i na Litwie o 0,2 pp, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji na rynku polskim i niemieckim. Pozytywny efekt wzrostu marż paliwowych (r/r) na rynku polskim, czeskim i niemieckim oraz marż pozapaliwowych (r/r) na wszystkich rynkach, został ograniczony przez utrzymującą się szarą strefę w Polsce oraz wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży. Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową, w wyniku czego na koniec 2Q16 łącznie funkcjonowały 1622 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 191 (r/r),w tym: 1454 w Polsce, 145 w Czechach i 23 na Litwie.

W ciągu minionego kwartału w segmencie downstream Koncern odnotował dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,3 mld zł. Wynik wspierał między innymi wzrost sprzedaży (r/r) benzyny o 2% i PTA o 11%, osłabienie PLN względem USD i EUR oraz uzyskanie częściowego odszkodowania z tytułu pożaru instalacji Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. Wpływ tych czynników ograniczony został między innymi przez spadek modelowej marży downstream o (-) 19% (r/r) oraz niższe wykorzystanie mocy o (-) 16pp (r/r) w tym: (-) 6pp w Płocku w efekcie postoju HON, HOG i Hydrokrakingu, (-) 49pp w Unipetrol głównie w efekcie awaryjnego postoju instalacji Steam Cracker i FKK oraz (-) 7pp w ORLEN Lietuva w efekcie cyklicznego postoju rafinerii. W ramach kluczowych inwestycji rozwojowych realizowano, zgodnie z harmonogramem, projekt instalacji polietylenu (PE3) w czeskim Litvinovie wart 314 mln EUR, której moce produkcyjne wyniosą 270 tys. ton rocznie.

W obszarze energetyki w II kwartale 2016 roku kontynuowano prace budowlane i montażowe wszystkich obiektów technologicznych i budynku administracyjnego w zakresie inwestycji o mocy 596 MWe w Płocku. Rozpoczęto również prace montażowe urządzeń, a także posadowiono na fundamentach część wysokoprężną i średnioprężną turbiny parowej. II kwartał 2016 roku przyniósł także decyzję środowiskową dla linii blokowej 400 kV. Przewidywany termin oddania bloku w Płocku do eksploatacji to IV kwartał 2017 roku. W ramach realizacji podobnej inwestycji we Włocławku, w II kwartale 2016 roku zakończono, z wynikiem pozytywnym, testy sieci z PSE oraz testy parowe z udziałem ANWIL, jak również prowadzono procesy optymalizacji pracy turbiny parowej oraz turbiny gazowej. Ponadto, zawarto aneks do umowy z Konsorcjum General Electric International/SNC-LAVALIN POLSKA, który definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu. Zgodnie z Aneksem do około połowy września 2016 roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna. W kolejnych miesiącach planowany jest postój w celu przeprowadzenia napraw, oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny, po których to Elektrownia zostanie przez Konsorcjum przekazana PKN ORLEN do eksploatacji. Termin oddania Elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku.

W obszarze wydobycia Koncern konsekwentnie zmierza do realizacji założeń strategii obejmujących zrównoważony rozwój segmentu. W II kwartale 2016 roku Spółka zakończyła akwizycję danych sejsmicznych 3D na Mazowszu i Lubelszczyźnie i przygotowywała się do wykonania kolejnych akwizycji danych sejsmicznych na obszarach współpracy z PGNiG. Zakończono prace wiertnicze i testy produkcyjne w otworze poszukiwawczym na obszarze projektu Edge oraz prowadzono prace przygotowawcze do kolejnych otworów oraz zagospodarowania terenów. Pozyskano także nową koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w Karpatach (koncesja Poręba-Tarnawa). W ramach prac na kanadyjskich aktywach produkcyjnych w II kwartale 2016 roku rozpoczęto wiercenie 2 nowych otworów (1,8 netto), przeprowadzono 3 zabiegi szczelinowania (2,8 netto) oraz włączono do produkcji 2 odwierty (1,5 netto). Koncern w tym okresie osiągnął średnie wydobycie na poziomie 12,8 tys. boe/d. W lipcu 2016 roku ORLEN Upstream podpisał z PGNiG list intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce. Spółki zamierzają współpracować w rejonach: Basenu Pomorskiego, Basenu Lubelskiego, Monokliny Przedsudeckiej, Bloku Gorzowa oraz Przedgórza Karpat i w Karpatach.

W II kwartale 2016 r. Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową, obniżając poziom zadłużenia netto o (-) 0,4 mld zł (kw/kw), przy bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej 19,8% i osiągając wpływy z działalności operacyjnej na poziomie 1,8 mld zł. Z sukcesem zakończono emisję euroobligacji o wartości 750 mln EUR, które w lipcu br. zadebiutowały na Rynku Catalyst. Na koniec II kwartału 2016 roku ponad 80% finansowania Koncernu przypadało na obligacje detaliczne, korporacyjne oraz euroobligacje, a średni termin zapadalności zadłużenia to III kwartał 2020 roku.

– Niezmiennie utrzymujemy sytuację płynnościową Koncernu na stabilnym poziomie. Jednocześnie wykorzystujemy pojawiające się na rynkach kapitałowych okazje żeby dywersyfikować źródła naszego finansowania oraz wydłużać termin spłat. W minionym kwartale z sukcesem zwiększyliśmy pulę finansowania spoza sektora bankowego. Dążąc do aktywizacji krajowej giełdy euroobligacje postanowiliśmy notować również na rynku Catalyst – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W maju br. PKN ORLEN podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie, obejmującą zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie. Umowa obowiązuje od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. i zakłada opcję automatycznego przedłużenia na kolejne lata. Jednocześnie, w ramach zapewnienia stabilności zaopatrzenia, w czerwcu 2016 roku PKN ORLEN zawarł z rosyjskim koncernem Rosneft aneks do umowy z 2013 r. na dostawy ropy naftowej do Unipetrol, który będzie obowiązywał do 2019 r. oraz podpisał umowę ze spółką Tatneft na dostawy surowca na potrzeby czeskiej rafinerii do 2017 r.