28.01.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2015 roku

W 2015 roku PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł. Sprzedaż produktów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy. W 2015 roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował strategię rozwoju oraz wypłacił dywidendę w wysokości 1,65 zł na akcję.

W 2015 roku wynik operacyjny Koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów, wynosił 8,7 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na wyniki PKN ORLEN w 2015 roku istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż. W 2015 roku średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 USD/bbl i była o (-) 47% niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20%, a marża downstream wzrosła o 2,4 USD/bbl do poziomu 13,8 USD/bbl.

Koncern konsekwentnie realizował projekty inwestycyjne we wszystkich obszarach działalności. W ramach rozwoju energetyki, realizowano budowę bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, a także prowadzono rozruch bloku we Włocławku o mocy 463 MWe, którego komercyjne uruchomienie planowane jest w połowie 2016 roku. Wraz z przejęciem spółki Kicking Horse Energy, Koncern poszerzył swoje aktywa wydobywcze w zachodniej Kanadzie, natomiast przejmując firmę FX Energy uzyskał dostęp do perspektywicznych złóż ropy naftowej i gazu zlokalizowanych w Polsce. W wyniku tych transakcji łączny poziom zasobów rezerw ropy i gazu (2P) zwiększył się do ok. 97 mln boe. W obszarze petrochemii podjęto decyzję o realizacji nowej Instalacji Polietylenu w zakładzie w czeskim Litvínovie. W ramach dalszego rozwoju segmentu downstream w Czechach, zarówno w części petrochemicznej jak i rafineryjnej, sfinalizowano przejęcie 32% akcji Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI.

- W ubiegłym roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki. Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie 2014 r. kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał Koncernu w obszarze innowacji - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Istotnym elementem funkcjonowania Grupy ORLEN jest stabilne zaopatrzenie w surowce, niezbędne do pracy instalacji. Przełom 2015 i 2016 roku to czas wygasania dwóch kontraktów długoterminowych: z Mercuria Energy Trading oraz z Rosneft Oil Company. W związku z tym PKN ORLEN pod koniec grudnia 2015 roku zawarł dwa nowe kontrakty terminowe z producentami (Rosneft i Tatneft) na dostawy ropy naftowej, uzyskując przy tym korzystne warunki cenowe oraz dużą elastyczność w zakresie wolumenów i punktów dostaw surowca. Obecnie Koncern dysponuje optymalną strukturą dostaw długoterminowych i spotowych by wykorzystywać sytuację rynkową, dążąc do dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce na optymalnym poziomie, zabezpieczającym potrzeby produkcyjne.

- Wyniki za 2015 rok pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój i integrację poszczególnych segmentów oraz optymalizację struktury Grupy Kapitałowej, co w dłuższym horyzoncie umożliwi nam jeszcze lepsze reagowanie na zmienność otoczenia - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W czwartym kwartale 2015 roku Koncern uzyskał wynik EBITDA LIFO segmentu detalicznego na poziomie 369 mln zł, odnotowując 3% łączny wzrost sprzedaży (r/r) pomimo spadku konsumpcji benzyny na rynkach niemieckim, czeskim i litewskim. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miała poprawa marż pozapaliwowych (r/r) w Polsce i Czechach ograniczona przez niższe marże paliwowe (r/r) na wszystkich rynkach, niższe marże pozapaliwowe (r/r) na rynku niemieckim oraz utrzymującą się w Polsce szarą strefę. W IV kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – w efekcie na koniec roku na polskim rynku w skład sieci wchodziły łącznie 1404 punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 154 (r/r).

EBITDA LIFO segmentu Downstream Grupy ORLEN w czwartym kwartale 2015 roku wyniosła 1,7 mld zł i była wyższa o 669 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ciągu ostatniego kwartału Koncern odnotował 8% wzrost przerobu ropy (r/r), a także łączny wzrost sprzedaży o 5% (r/r). Korzystny wpływ na wynik segmentu miało miedzy innymi osłabienie PLN względem USD o 16% (r/r) oraz poprawa marż (r/r) na COO, benzynie, SN 150 oraz etylenie. Pozytywny efekt wzrostu sprzedaży na wyniki był częściowo ograniczony przez niższe marże (r/r) na ON, propylenie, benzenie i paraksylenie, osłabienie EUR względem USD o 12% (r/r), a także niższe wykorzystanie mocy o (-) 1pp (r/r) w efekcie ograniczenia przerobu ropy w Czechach po awarii instalacji etylenu w Unipetrol z 3Q15.

W obszarze energetyki w IV kwartale 2015 r. kluczowym wydarzeniem było rozpoczęcie fazy rozruchu technologicznego oraz uruchomienie turbiny gazowej we Włocławku. Prace związane z uruchomieniem bloku o mocy 463 MWe przebiegły pomyślnie i w efekcie, w styczniu br., do sieci krajowej trafiły pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu. Obecnie projekt wkroczył w finalną fazę, która zakłada przeprowadzenie kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych. Przewidywana data odbioru inwestycji to połowa 2016 r. Z kolei w ramach inwestycji realizowanej przez PKN ORLEN w Płocku, w IV kwartale 2015 r. wykonano kompletny projekt podstawowy bloku o mocy 596 MWe. Rozpoczęto również wykonywanie fundamentów głównych obiektów technologicznych, takich jak kotłownia, czy maszynownia. Jednocześnie prowadzone były końcowe testy turbiny parowej i generatora. Planuje się, że produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną z nowej jednostki w Płocku, ruszy na koniec 2017 r.

W obszarze wydobycia, zgodnie ze strategią zakładającą zrównoważony rozwój segmentu, kontynuowane były zadania zmierzające do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w perspektywie roku 2017. Wolumen wydobywanej przez PKN ORLEN ropy wzrósł w związku z finalizacją pod koniec ubiegłego roku dwóch transakcji przejęcia: kolejnej spółki kanadyjskiej, Kicking Horse Energy Inc. oraz amerykańskiej spółki FX Energy, posiadającej główne aktywa wydobywcze w Polsce. Zwiększyły one własne zasoby ropy i gazu (2P) do poziomu ok. 97 mln boe. Procesy akwizycji spółek wydobywczych poprzedzały kompleksowe analizy przeprowadzane pod kątem optymalnego doboru przyszłych aktywów PKN ORLEN. W ten sposób Koncern zbliżył się do założonego w strategii poziomu wydobycia 16 tys. baryłek dziennie do 2017 r. Obecnie PKN ORLEN koncentruje się na integracji nabytych aktywów w ramach Grupy Kapitałowej.

W IV kwartale 2015 r. Koncern dążył do pozyskania nowych perspektywicznych koncesji w Polsce. Oprócz krajowych aktywów wydobywczych FX Energy, PKN ORLEN jeszcze w połowie października pozyskał koncesję Siennów-Rokietnica w ramach projektu Miocen. Obecnie trwa również postępowanie w Ministerstwie Środowiska w celu przejęcia 100% udziałów w dwóch koncesjach na obszarze Karpat Zewnętrznych. Jednocześnie w IV kwartale 2015 r. prowadzone były prace projektowe i analityczne na krajowych koncesjach. Kontynuowano oraz rozpoczęto akwizycję i przetwarzanie danych sejsmicznych 2D i 3D, a także przygotowywano się do zagospodarowania terenów.

Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową. Poziom dźwigni na koniec roku wyniósł 28,1%. Wydatki inwestycyjne Koncernu w 2015 roku wyniosły blisko 3,2 mld zł, z czego największa pula przypadła na działania rozwojowe oraz 1,6 mld zł na akwizycje spółek wydobywczych i pakietu ENI w Česká Rafinérská. Jednocześnie w IV kwartale 2015 r. PKN ORLEN utrzymał poziom długu netto na bezpiecznym, porównywalnym do tego samego okresu roku poprzedniego, poziomie.

W 2016 r., zgodnie ze strategicznymi założeniami, PKN ORLEN będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. W Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku. W Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. W detalu Koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach.