21.07.2017

Skonsolidowane wyniki PKN ORLEN w drugim kwartale 2017

W II kwartale 2017 roku Koncern osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy o 10% (r/r) łączny wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne. W minionym kwartale PKN ORLEN wzmocnił swoją pozycję w obszarze energetyki poprzez realizację inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe. W czerwcu na nową, trzyletnią kadencję powołano Zarząd Spółki, a Walne Zgromadzenie uchwaliło wypłatę dywidendy za miniony rok w wysokości 3 zł na akcję. 

Wynik EBITDA wg LIFO w II kwartale 2017 roku, na poziomie 3,1 mld zł, został osiągnięty w efekcie wyższej sprzedaży, poprawy otoczenia makro, pozytywnego wpływu regulacji ograniczających szarą strefę w Polsce oraz wzrostu marż w detalu. W tym okresie na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 26% (r/r). Konsumpcja benzyny była (r/r) wyższa w Polsce i Niemczech, przy stabilnym poziomie w Czechach i spadku na Litwie. Modelowa marża downstream odnotowała w II kwartale wzrost o 1,4 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 4 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR.

- To już kolejny kwartał, w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju Koncernu przynosi znakomite rezultaty. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności ORLEN Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów Spółki w perspektywie kolejnych lat - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment detaliczny PKN ORLEN z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 576 mln zł odnotował kolejny rekordowy II kwartał. Do poprawy rezultatu o 135 mln zł (r/r) przyczynił się przede wszystkim wzrost sprzedaży o 10% (r/r), w tym w Polsce o 8%, w Czechach o 20%, na Litwie o 9% i w Niemczech o 7%. Pozytywny wpływ poprawy marż paliwowych na rynku polskim i czeskim oraz marż pozapaliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim (r/r), był ograniczany głównie przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw, związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży (r/r). Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec II kwartału łącznie funkcjonowało 1731 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1538 w Polsce, 170 w Czechach i 23 na Litwie. Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym i nowym modelom mobilności w miastach PKN ORLEN udostępnił swoim klientom w Warszawie i Krakowie usługi carsharingu, czyli wynajmu samochodu na minuty.

W segmencie downstream w II kwartale 2017 odnotowano wzrost rezultatu EBITDA wg LIFO o 259 mln zł (r/r), do poziomu 2,55 mld zł. W tym okresie osiągnięto wzrost przerobu o 10% (r/r), głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Unipetrol w IV kwartale ubiegłego roku, a także wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym oleju napędowego o 11%, benzyny o 4%, olefin o 8%, poliolefin o 122% oraz nawozów o 12%. Dodatni wpływ netto zmian czynników makroekonomicznych, takich jak wzrost marż na średnich i ciężkich destylatach, olefinach, PTA, aromatach i PCW ograniczony został przez niższy dyferencjał Brent/Ural oraz niższe marże na poliolefinach i nawozach.

- Skutecznie wykorzystujemy dobrą koniunkturę, co szczególnie wyraźnie widać w wynikach sprzedaży paliw czy produktów petrochemicznych. Niezależnie od wciąż sprzyjającego otoczenia i pozytywnych efektów regulacji rządowych ograniczających szarą strefę, nie zapominamy o działaniach rozwojowych, konsekwentnie rozszerzając ofertę detaliczną, czy inwestując w nowoczesne aktywa petrochemiczne. Koncentrujemy się na ciągłym wzmacnianiu pozycji Spółki i w dłuższej perspektywie uniezależnianiu jej wyników od dynamiki sytuacji makroekonomicznej - powiedział Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN.  

Konsekwentna realizacja założeń strategicznych Koncernu w obszarze energetycznym przyniosła efekt w postaci uruchomienia nowoczesnego bloku parowo-gazowego we Włocławku. Elektrociepłownia wytwarza już energię elektryczną i cieplną na potrzeby m.in. ANWIL oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku, którego jest integralną częścią. Pozostała energia elektryczna jest kierowana do Krajowego Systemu Energetycznego. W Płocku prace przy budowie drugiego bloku trwają zgodnie z harmonogramem, w II kwartale po raz pierwszy podano napięcie z linii 400kV. Obecnie trwają próby elektroenergetyczne bloku, którego oddanie planowane jest na IV kwartał.

W II kwartale 2017 roku poziom średniego wydobycia Koncernu wzrósł o 17% (r/r), co przełożyło się na wynik EBITDA wg LIFO w kwocie 82 mln zł. Rezultat ten został osiągnięty przy wzroście średniego wydobycia w Kanadzie o 2,3 tys. boe/d i niższym średnim wydobyciu w Polsce o (-) 0,1 tys. boe/d, a także pozytywnym wpływie otoczenia makroekonomicznego, dzięki wzrostowi cen ropy i gazu (r/r). Na polskich aktywach prowadzono akwizycję i analizę danych sejsmicznych, zakończono także wiercenie otworu poszukiwawczego na obszarze Płotki, na którym testy produkcyjne potwierdziły parametry gazu kwalifikujące do komercyjnego wykorzystania. Kontynuowano też prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych sejsmicznych. W Kanadzie zakończono m.in. prace związane z budową infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego. W rejonie Ferrier trwają prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy i gazu (2P) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując dźwignię finansową do poziomu 3,7% oraz zadłużenie netto o 2,5 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 3,5 mld zł, pomniejszonych m.in. o wydatki inwestycyjne. W tym okresie dokonano również wykupu obligacji detalicznych serii A i B, w wysokości 400 mln PLN, natomiast w lipcu br. Koncern uzyskał zgodę KNF na emisję w kilku seriach kolejnych obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych. Cały program otrzymał wysoki tymczasowy rating od Fitch Ratings na poziomie A(pol)(EXP).