05.09.2017

Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii A w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

  1. Przewidywany dzień emisji: 6 października 2017 roku
  2. Dzień ostatecznego wykupu: 19 września 2021 roku
  3. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000
  4. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN
  5. Oprocentowanie: zmienne
  6. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 %
  7. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
  8. Rating programu emisji obligacji: A (pol)
  9. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji.

 

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 półrocze 2017 roku, wynosi 18 533 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii A.

Patrz także: raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.