26.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN na dzisiejszym posiedzeniu przychyliło się do rekomendacji Zarządu PKN ORLEN pod kierownictwem Prezesa Daniela Obajtka i podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję. Termin jej wypłaty ustalono na 3 sierpnia 2018 roku.

Ponadto decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący swoje funkcje w 2017 roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane, jak również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło również, że Rada Nadzorcza będzie pracowała w 9-osobowym składzie. Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kapałę.

Rada Nadzorcza obecnie pracuje w składzie:

  • Izabela Felczak-Poturnicka, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Radosław Leszek Kwaśnicki Wiceprzewodniczący, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Mateusz Henryk Bochacik Sekretarz, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Niezgoda, Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Kryński, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Jadwiga Lesisz, Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Biernat-Wiatrak, Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kapała, Członek Rady Nadzorczej
  • Anna Wójcik – powołana do Rady Nadzorczej w dniu 26.06.2018 r. przez akcjonariusza Skarb Państwa, działającego na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki


Akcjonariusze podjęli decyzję o ogłoszeniu przerwy i kontynuowaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN w dniu 17 lipca 2018 roku. Nie ma to wpływu na uchwały podjęte dzisiaj przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dostępne są na www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.