11.07.2018

ORLEN wyróżni prace badawcze pracowników Politechniki

PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs, dla pracowników płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A.” przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać przedstawione prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników naukowych Politechniki w okresie od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników Politechniki.

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokona komisja w drodze głosowania. Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie nagroda w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie wyróżnione kwotą 6 000 zł.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie, który jest dostępny poniżej.Prace można zgłaszać do Prorektora Politechniki do 15 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na połowę września. Prace zgłaszane do Konkursu powinny być zakończone i odebrane z wynikiem pozytywnym przez PKN ORLEN do 30 czerwca b.r. Liczy się więc data podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy o wykonanie prac badawczych.