20.07.2018

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2018

Rekordowe wyniki detalu i ważne decyzje inwestycyjne w PKN ORLEN. PKN ORLEN w II kwartale 2018 roku osiągnął najwyższy w historii wynik segmentu detalicznego w wysokości 677 mln zł, co oznacza wzrost o 18% (r/r). Łącznie wszystkie segmenty działalności wypracowały zysk operacyjny EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł. Dobry wynik finansowy został wypracowany pomimo realizacji zaplanowanych postojów remontowych we wszystkich rafineriach oraz trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r),, na które wpływ miała przede wszystkim drożejąca ropa naftowa. Niekorzystny wpływ makro został częściowo zrekompensowany wzrostem wolumenów sprzedaży o 2% (r/r).

Kluczowym wydarzeniem drugiego kwartału było rozpoczęcie Programu Rozwoju Petrochemii. Koncern na inwestycje w tym obszarze przeznaczy 8,3 mld zł do 2023 r., co po zakończeniu inwestycji powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA o ok. 1,5 mld zł rocznie. W omawianym okresie zakończono również budowę nowoczesnej elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku, a także uzyskano zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup pozostałych akcji Unipetrol. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 3 zł na akcję.

W II kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 2,1 mld zł EBITDA wg LIFO
  • Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 677 mln zł, wyższy o 18% (r/r)
  • Wzrost wolumenów sprzedaży o 2% (r/r)
  • Wzrost przychodów o 16% (r/r)

W II kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,2 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o prawie 50% (r/r). W Polsce wzrosła konsumpcja zarówno oleju napędowego, jak i benzyny o 5% (r/r). Wzrost konsumpcji paliw odnotowano również w Czechach i na Litwie.

– Wypracowane w drugim kwartale tego roku dobre wyniki finansowe, w tym rekordowy rezultat detalu oraz silne fundamenty finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych planów strategicznych. Podejmując decyzje biznesowe kładziemy nacisk na zwiększanie wartości Koncernu również w dłuższej perspektywie. M.in. dlatego rozpoczęliśmy Program Rozwoju Petrochemii, który pozwoli na dalszą dywersyfikację źródeł przychodów i będzie skuteczną odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Dobrą informacją „na dzisiaj” dla akcjonariuszy jest oddanie do użytku elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku co umacnia naszą pozycję w obszarze energetyki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment downstream Koncernu w II kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie prawie 1,6 mld zł. Dobry rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenów sprzedaży o 1% (r/r). W omawianym okresie wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, poliolefin, nawozów, PCW i PTA przy niższej sprzedaży benzyn, LPG i olefin (r/r). Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez ujemny wpływ otoczenia głównie w efekcie wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne oraz pogorszenia marż na produktach petrochemicznych, ciężkich frakcjach rafineryjnych i SN150.

Segment detaliczny w II kwartale 2018 roku wypracował rekordowy rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 677 mln zł, przy jednoczesnym wzroście wolumenów sprzedaży o 5% (r/r). PKN ORLEN odnotował w tym czasie także wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach o 2,9 pp (r/r). W omawianym okresie Koncern dynamicznie rozwijał sieć detaliczną, która na koniec II kwartału liczyła 2782 stacji, co oznacza wzrost o 38 obiektów (r/r). Rozwijano również ofertę pozapaliwową – sieć punktów gastronomicznych liczyła łącznie 1907 obiektów (wzrost o 170 punktów r/r), w tym 1621 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 231 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 229 Stop Cafe w Czechach, 23 Ventus Stop Cafe na Litwie oraz 34 Star Connect w Niemczech. W II kwartale wprowadzono na polski rynek paliwa EFECTA, które dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym plasują Koncern w europejskiej czołówce wytwórców paliw.

W II kwartale 2018 roku Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 20% (r/r), osiągając poziom 18 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 82 mln zł. W Polsce rozpoczęto akwizycję danych sejsmicznych 3D na obszarze Karpaty i Edge oraz kontynuowano analizę wcześniej pozyskanych danych sejsmicznych 2D/3D. Rozpoczęto również wiercenie otworu poszukiwawczego Chwalęcin-1K. W lipcu rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice-OU1K w województwie podkarpackim, na obszarze posiadającym długą historię naftową i duży potencjał poszukiwawczy. Na aktywach kanadyjskich wspólnie z partnerami rozpoczęto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier. W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz instalacji do magazynowania wody. Ponadto, rozpoczęto budowę rurociągu zbiorczego na obszarze Lochend.

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. W II kwartale 2018 roku blok parowo-gazowy w Płocku przeszedł pomyślnie próby i testy realizowane wspólnie z PSE, w wyniku czego inwestycja została przyjęta do wykorzystania ruchowego. Uzyskano również wszystkie niezbędne decyzje do eksploatacji CCGT, w tym koncesję, pozwolenie zintegrowane oraz pozwolenie na użytkowanie.

W II kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,9 mld PLN (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,9 mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 12,7%, która znajduje się na bezpiecznym, przewidzianym w strategii poziomie. Również w II kwartale br. Koncern z sukcesem zakończył program emisji obligacji detalicznych, o łącznej wartości 1 mld zł, który pozwolił na dalszą dywersyfikację źródeł finansowania.