11.02.2018

Informacja dotycząca naruszenia dóbr

Informacja dotycząca naruszenia dóbr osobistych Prezesa zarządu Pana Daniela Obajtka poprzez publikację artykułu w tygodniku Newsweek Polska.

Biuro Prasowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z siedzibą w Płocku zawiadamia, że:

Artykuł autorstwa W. Cieśli oraz J. Korusa pt. „Człowiek z granulatu”, który został opublikowany w dzisiejszym Tygodniku Newsweek Polska nr 8/2018, w wydaniu elektronicznym Tygodnika na portalu www.newsweek.pl (dalej jako: „Artykuł”), których wydawcą jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., zawiera tendencyjne i wybiórcze zestawienie informacji, które kreuje nieprawdziwy wizerunek Prezesa Zarządu Daniela Obajtka, naruszając jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia, godności i prywatności.

Treść Artykułu wskazuje, że dziennikarze (autorzy Artykułu) nie zachowali wymaganych standardów staranności (tj. szczególnej staranności, do której zachowania jako dziennikarze są zobowiązani na podstawie prawa prasowego [1]) oraz szczególnej rzetelności przy zbieraniu i następnie wykorzystywaniu materiałów prasowych na co wskazują poniżej poruszone kwestie.
Przede wszystkim należy wskazać, że do 2016 r. oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu Daniela Obajtka były jawne. Pan Daniel Obajtek składał je rokrocznie od wejścia w życie przepisów obligujących go do tego – najpierw jako wójt, później jako prezes ARiMR. W 2013 r. CBA kontrolowało przez osiem miesięcy jego oświadczenie majątkowe i nie dopatrzono się żadnych uchybień. Postanowieniem z dnia 24 maja 2013 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie Śródmieściu Zachód umorzył postępowanie.

Artykuł zasadniczo forsuje tezę, że Prezes Zarządu Daniel Obajtek popełnił liczne przestępstwa w postaci kradzieży czy też przywłaszczenia mienia na szkodę Elekroplast Sp. z o.o. z siedzibą w Stróży i w ten sposób wzbogacił się, co jest oczywistą nieprawdą, ponieważ żaden sąd nie wydał w tym zakresie jakiegokolwiek prawomocnego wyroku stwierdzającego popełnienie przestępstwa przez Prezesa Zarządu (potwierdza to uzasadnienie postanowienia Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie wydanego w czerwcu 2017 r., zgodnie z którym: „Z uwagi na koniunkturalność poszczególnych depozycji osób karanych i składanych w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, jak też ich zmienność, niestałość, niekonsekwentność, sprzeczność oraz ogólnikowość zgromadzonego materiału dowodowego o charakterze osobowym, jak też brak istotnego w tym zakresie materiału dowodowego o charakterze rzeczowym i obiektywnym mogącego wskazywać na winę i sprawstwo podejrzanego stwierdzić należy, iż zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do wniesienia aktu oskarżenia w niniejszej sprawie i przedmiotowe śledztwo należało umorzyć” – vide: artykuł K. Katka pt. „Obajtek oczyszczony w trzeciej prokuraturze” dostępny na stronie internetowej http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21967433,obajtek-oczyszczony-w-trzeciej-prokuraturze.html). Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 29.12.2017 r.

W znacznej części Artykuł jest oparty na wypowiedziach p. Roman Lisa w stosunku, do którego Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w prawomocnym postanowieniu z dnia 31.10.2014 r. wydanym w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego stwierdził, że twierdzenia p. Romana Lisa o rzekomej kradzieży, której miałby dopuścić się Pan Prezes Zarządu Daniel Obajtek na jego szkodę są nieprawdziwe i zakazał ich rozpowszechniania oraz nakazał opublikowanie przeprosin Prezesa Zarządu za naruszenie jego dobrego imienia.

Prezesowi Zarządu Danielowi Obajtkowi w sposób iluzoryczny umożliwiono wypowiedzenie się co do tematyki przedstawionej w Artykule przed jego publikacją. Trudno bowiem uznać, że wyznaczony przez jednego z dziennikarzy (p. Wojciecha Cieślę) termin 24 godz., na ustosunkowanie się do zadanych przez niego 88 (sic!) pytań jest odpowiedni (wystarczający). Treść przesłanych pytań, stopień ich szczegółowości, okres którego pytania dotyczyły, ich kontekst świadczą o tym, że Artykułu był przygotowywany od dłuższego czasu, natomiast Prezesowi Zarządu pozostawiono termin jedynie 24 godz. na ustosunkowanie się do obszernej listy pytań, co w rzeczywistości uniemożliwiało przygotowanie odpowiedzi przez Prezesa Zarządu – o czym Prezes za pośrednictwem swojego pełnomocnika poinformował dziennikarza. Dziennikarz jednak nie przedłużył terminu, w którym Prezes Zarządu mógłby przygotować owe odpowiedzi, co jednoznacznie świadczy, że przesłanie owych 88 (sic!) pytań nie było związane w żadnej mierze z chęcią poznania prawdy i przygotowania rzetelnego artykułu.

Prezes Zarządu Daniel Obajtek podejmie wszelkie kroki prawne w celu ochrony naruszonych dóbr osobistych wobec wszelkich osób, które ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wykonywanie prawa przedruku nie jest kwalifikowane jako okoliczność uchylająca bezprawność naruszenia dobra osobistego.

[1] Ustawa z dnia 26.01.1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.), dalej jako: „Prawo prasowe”.