19.07.2019

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w 2 kwartale 2019 roku

​BARDZO DOBRE WYNIKI PKN ORLEN WYPRACOWANE W WYMAGAJĄCYM OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM

PKN ORLEN zakończył II kwartał 2019 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural o (-) 1,7 USD/bbl (r/r). Na rezultat EBITDA wg LIFO złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki segmentu downstream, na poziomie blisko 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 400 mln zł (r/r), jak i segmentu detalicznego, który wypracował 859 mln zł. Pomimo czasowego wstrzymania dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, Koncern w II kwartale przerobił 8,3 mt ropy dzięki czemu odnotował wzrost wykorzystania mocy o 9 pp (r/r). Było to możliwe m.in. dzięki konsekwentnej dywersyfikacji kierunków dostaw umożliwiającej elastyczność zakupową. Wysoki przerób ropy oraz wzrost konsumpcji (r/r) przełożyły się na wzrost sprzedaży o 2% (r/r). Na początku lipca br. Koncern złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS.

W II kwartale 2019 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 2,7 mld zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł (r/r)
  • Wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 2% (r/r)
  • Wzrost wolumenów w detalu o 4% (r/r) oraz wzrost udziałów we wszystkich rynkach (r/r)
  • Wzrost przychodów o 9% (r/r)

W II kwartale 2019 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream

o (-) 1,3 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Na rynku polskim i czeskim odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyny, przy jednoczesnych spadkach konsumpcji w Niemczech. Na Litwie konsumpcja benzyny wzrosła, a zużycie oleju napędowego spadło.

 – Kolejny kwartał, w którym PKN ORLEN wypracował bardzo dobre wyniki finansowe, pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy, nasze zakłady działały bez zakłóceń. Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala nam na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe Koncernu oraz państwa – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment downstream Koncernu w II kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym benzyny o 11%, oleju napędowego o 2%, olefin o 30% i PTA o 10%. Pozytywny wpływ na wynik miała poprawa marż rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA i nawozach (r/r).Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która kontrybuowała do wyniku segmentu na poziomie ok. 200 mln zł. Powyższe efekty zostały częściowo ograniczone wpływem niższego o (-) 1,7 USD/bbl dyferencjału Brent/Ural oraz pogorszenia marż na średnich destylatach i PCW (r/r). W II kwartale 2019 roku PKN ORLEN uruchomił instalację Metatezy w Płocku, umacniając pozycję lidera na rynku wytwórczym propylenu. Zgodnie z zapowiedziami, Koncern oddał również do użytku instalację PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu. Inwestycja jest pierwszym strumieniem petrochemicznym w litewskich Możejkach, wydłużającym łańcuch wartości.

Segment detaliczny w II kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 859 mln zł, co oznacza wzrost o 182 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 4% (r/r), w tym: w Polsce o 3%, w Czechach o 6%, na Litwie o 2% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale Koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,3 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV, o 0,3 pp (r/r) w Polsce i Niemczech oraz o 0,2 pp (r/r) na Litwie. W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 22 punktów gastronomicznych. Na koniec II kwartału 2019 roku funkcjonowało 2069 punktów, w tym 1673 Stop Cafe w Polsce, 282 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 91 Star Connect w Niemczech. Od kwietnia br. pierwsza stacja paliw Koncernu działa na rynku Słowackim pod marką Benzina.

W II kwartale 2019 roku Koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 83 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,8 tys. boe/d. W Polsce rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-2, kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1 oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do wiercenia otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 4 otwory na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

W II kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 2,7 mld zł (kw/kw), głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 6,6%, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w Strategii, poziomie. Walne Zgromadzenie zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 3,5 zł na akcję.