29.07.2021

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2020 roku

PKN ORLEN w drugim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,7 mld zł, a zysk netto spółki wyniósł 4 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Energa w wysokości 3,7 mld zł. Bardzo dobre wyniki wypracowały segmenty Energetyki i Detalu, które osiągnęły łącznie ok. 1,5 mld zł EBITDA LIFO. Koncern wypracował solidne wyniki finansowe pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa

W drugim kwartale br. kontynuowano strategiczne projekty rozwojowe, m.in. rozpoczęto budowę Instalacji Visbreakingu, która zwiększy efektywność rafinerii w Płocku, zakończono główną część największej inwestycji petrochemicznej na rynku czeskim - Instalacji Polietylenu, trwały intensywne prace związane z projektem budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, które umożliwiły złożenie raportu środowiskowego 23 lipca br.

PKN ORLEN sfinalizował przejęcie 80 proc. akcji Grupy Energa 30 kwietnia br. Prowadził również negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przejęcia Grupy LOTOS, które zakończyły się warunkową zgodą Komisji uzyskaną 14 lipca br. Tego dnia zainicjowany został również proces integracji z Grupą PGNiG w związku z podpisanym Listem Intencyjnym pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa.

- Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa pozwalają nam kontynuować inwestycje rozwojowe oraz procesy akwizycyjne. PKN ORLEN, uwzględniając przejęcie Grupy ENERGA, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową. Zysk operacyjny Grupy ENERGA stabilizuje wyniki całego Koncernu. Jest również potwierdzeniem, że stawiając na budowę koncernu multienergetycznego obraliśmy właściwy kierunek. Działamy w zmiennym otoczeniu i wymagającej branży, dlatego musimy dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS oraz proces przejęcia Grupy PGNiG. Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów i przynieść korzyści Akcjonariuszom, Klientom i polskiej gospodarce - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W drugim kwartale 2020 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 5,7 mld zł EBITDA LIFO co oznacza wzrost o 3,0 mld zł (r/r)
  • Zysk netto na poziomie 4 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4 mld zł (r/r)
  • Przychody na poziomie 17 mld zł

Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 614 mln zł. Został on osiągnięty pomimo spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych, niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy, osłabienie złotówki względem dolara oraz przeszacowanie zapasów do wartości godziwej związane ze wzrostem notowań ropy i produktów w drugim kwartale br. Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 71 proc., a łączny przerób ropy wyniósł 6,2 mt, natomiast sprzedaż 5,2 mt.

Segment petrochemiczny osiągnął 251 mln zł EBITDA LIFO, w tym ANWIL 63 mln zł oraz PTA 72 mln zł. Moce instalacji petrochemicznych w drugim kwartale br. zostały wykorzystane w 73%, na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe.

Segment energetyczny wypracował 749 mln zł EBITDA LIFO. W drugim kwartale prawie 80 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. W ramach całego wyniku wypracowanego przez segment energetyczny 260 mln zł to wynik kontrybucji Grupy Energa za miesiąc maj i czerwiec. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie ORLEN wyniosła na koniec drugiego kwartału br. 3.253 MWe, w tym: 1.443 MWe przypadało na Grupę Energa. 

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 726 mln zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największa dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnęliśmy w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 93 i na koniec czerwca wynosiła łącznie 2162, w tym: 1701 Stop Cafe w Polsce (włączając 552 sklepów convenience), 308 Stop Cafe w Czechach, 26 Stop Cafe na Litwie oraz 127 star Connect w Niemczech. Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji Koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec drugiego kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 86 stacjach, w tym: 58 w Polsce, 21 w Czechach i 7 w Niemczech. To wzrost o 56 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 45, w Czechach o 6 i w Niemczech o 5. PKN ORLEN posiada także 2 stacje wodorowe w Niemczech i 42 stacje CNG w Czechach. W drugim kwartale 2020 r. zakończono również proces cobrandingu, wzmacniając ekspozycję marki ORLEN w europejskiej sieci Koncernu.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 10 mln zł przy wzroście wolumenów sprzedaży w efekcie wzrostu średniego wydobycia o 1,0 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,9 tys. boe/d i w Polsce o 0,1 tys. boe/d (r/r). Na wynik segmentu wpływ miały głównie niskie kwotowania ropy, gazu i kondensatów w Kanadzie.

W drugim kwartale 2020 roku kontynuowano prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) oraz prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge) oraz Chwalęcin (projekt Płotki). Zakończono wiercenie otworu Pławce-3/3H (projekt Płotki), kontynuowano wiercenie otworu Dylągowa-1 (projekt Bieszczady) oraz rozpoczęto wiercenie otworu Sieraków-2H (projekt Sieraków). Zrealizowano także budowę placów pod wiercenia otworów w projekcie Płotki oraz w projekcie Sieraków.

Zdarzenia o charakterze jednorazowym ujęte w EBITDA LIFO w wysokości 4,8 mld PLN to m.in.:

  • 3,7 mld zł zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energa
  • 1,2 mld zł z tytułu przeszacowania wartości zapasów w efekcie wzrostu cen ropy w 2 kwartale 2020 r. oraz wzrostu cen sprzedaży produktów wynikającego ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych.
  •  (-) 0,1 mld zł z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na skutek decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady.

Grupa ORLEN wykazała zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energa, pomimo zaoferowania ponad 20% premii w stosunku do rynkowej ceny akcji spółki z dnia wezwania. Wycena giełdowa akcji Energa – podobnie jak wyceny innych polskich spółek z sektora energetycznego – od kilku lat pozostawała pod mocną presją, utrzymując się znacznie poniżej wartości jej aktywów netto. Wynikało to w dużej mierze z wysokiego poziomu zadłużenia spółki, systematycznie spadającego poziomu wypłacanej dywidendy oraz planów rozwojowych związanych z aktywami węglowymi.

PKN ORLEN, przejmując Grupę Energa, zdecydował się na zmianę polityki spółki w kierunku nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii i jako silny finansowo akcjonariusz gotowy jest wspierać Grupę Energa w tym zakresie. Koncern zobowiązał się m.in. do wsparcia Grupy Energa w pozyskaniu finansowania na budowę elektrowni Ostrołęka C w formule gazowej. 

PKN ORLEN sfinalizował zakup akcji Energa 30 kwietnia br. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł na akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53 proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

Zgodnie z zapowiedziami, PKN ORLEN kontynuował realizację inwestycji rozwojowych. Zakończono badania środowiskowe dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz wstępne badania geotechniczne dna morskiego. W Płocku realizowano budowę kluczowej dla rafinerii instalacji Visbreakingu. Z kolei w ramach największego w historii PKN ORLEN programu rozwoju aktywów petrochemicznych finalizowano budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie oddane do użytku pod koniec 2020 r. W Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, należącym do spółki ORLEN Południe, rozpoczęto prace związane z budową instalacji kwasu mlekowego – pierwszej instalacji wykorzystującej mikroorganizmy w procesie produkcyjnym na skalę przemysłową. Kontynuowano również budowę największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Konsekwentnie prowadzono także rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim ANWILu. Natomiast w Czechach zakończono budowę głównej części instalacji polietylenu.

Koncern utrzymuje również stabilną sytuację płynnościową. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2 kwartale br. wyniosły ponad 3,3 mld zł, co stanowi porównywalny poziom do osiągniętego w analogicznym okresie 2019 r. Grupa ORLEN kontynuowała dotychczasową politykę w zakresie zarządzania płynnością, polegającą na dywersyfikacji źródeł finansowania. Z wyprzedzeniem zabezpieczone zostało finansowanie przyszłych działań operacyjnych i inwestycyjnych Grupy ORLEN w ramach odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 1,75 mld EUR udzielonego 29 lipca br. przez konsorcjum 16 banków, który zastąpił dotychczasowy kredyt konsorcjalny z 2014 roku. Na bezpiecznym poziomie pozostają również strategiczne wskaźniki finansowe. Uwzględniając akwizycję Grupy ENERGA poziom długu netto do EBITDA LIFO wyniósł na koniec drugiego kwartału br. zaledwie 0,92x, a więc znacznie poniżej zakładanego w strategii Koncernu maksymalnego poziomu 1,5x. Dźwignia finansowa wyniosła na koniec okresu 26,2 proc., tj. poniżej progu ze strategii na poziomie 30 proc.

W lipcu br. Agencja Moody’s – zwracając uwagę na realizowane i planowane działania rozwojowe Grupy ORLEN oraz jej stabilną sytuację finansową - podwyższyła perspektywę ratingu Koncernu z negatywnej na pozytywną, utrzymując przy tym rating na poziomie Baa2. Decyzja Agencji uwzględnia m.in. realizowane procesy akwizycyjne. Pozytywnie ocenia je też Agencja Fitch Ratings.

W drugim kwartale br. Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała Zarząd Spółki w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję. Wcześniej, Minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa powołał do Zarządu Spółki Daniela Obajtka, któremu następnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN powierzyła funkcję Prezesa Zarządu.