06.05.2020

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w pierwszym kwartale 2020 roku

PKN ORLEN zakończył pierwszy kwartał 2020 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 1,6 mld zł. Przychody wyniosły 22 mld zł, mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o (-) 7% (r/r) i spadku sprzedaży o (-) 8% (r/r) oraz niższej konsumpcji paliw związanej z kryzysem spowodowanym przez COVID-19. Koncern elastycznie reagował na spadki sprzedaży paliw, między innymi poprzez dostosowanie harmonogramu i przyspieszenie planowych przestojów remontowych oraz wyeliminowanie importu oleju napędowego. PKN ORLEN zachował również rating inwestycyjny nadany przez agencję Moody’s.

– W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią koronawirusa wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe we wszystkich obszarach działalności. Dzięki naszym wcześniejszym działaniom optymalizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze. Monitorujemy sytuację i elastycznie reagujemy na zmienne otoczenie rynkowe. Sytuacja finansowa PKN ORLEN pozwala nam na kontynuowanie strategicznych inwestycji rozwojowych, a także akwizycji, które mają na celu zwiększenie odporności Koncernu na wpływ czynników makroekonomicznych. Temu ma służyć między innymi sfinalizowana właśnie transakcja zakupu Grupy ENERGA, a także przejęcie Grupy LOTOS – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W I kwartale 2020 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 1,6 mld zł EBITDA wg LIFO (przed odpisami aktualizacyjnymi wartości aktywów trwałych w wysokości -0,5 mld złotych dotyczącymi głownie aktywów segmentu wydobycie)
  • Sprzedaż na poziomie 9,4 mt
  • Przychody na poziomie 22 mld zł
  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 88%

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku PKN ORLEN posiadał 5,1 mld zł gotówki, utrzymał również bezpieczny poziom zadłużenia netto wynoszący 4,2 mld zł i dźwigni finansowej wynoszącej 11,5%, przy maksymalnym, zapisanym w strategii poziomie 30%. Uwzględniając jednak prognozy dotyczące otoczenia makroekonomicznego oraz przyjęte plany rozwojowe, Zarząd PKN ORLEN zrewidował z początkiem maja rekomendację w zakresie wypłaty dywidendy z 3 zł na 1 zł na akcję.

Mimo dobrych wyników EBITDA wg LIFO wypracowanych przez wszystkie segmenty koncernu, wynik netto był ujemny i wyniósł – 2,2 mld złotych. Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld złotych. Odpisy aktualizacyjne to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN ORLEN. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo-energetycznej. Bez uwzględnienia wyżej wymienionych odpisów zysk netto Koncernu wyniósł 0,3 mld złotych.

W pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 1,1 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR o 29 gr i USD o 35 gr. Konsumpcja oleju napędowego i benzyn spadła w Polsce odpowiednio o (-) 1% i (-) 1%, w Czechach o (-) 9% i (-) 10% i w Niemczech o (-) 3% i (-) 1%. Natomiast na Litwie wzrosła o 2% i o 5%.

Segment downstream wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 901 mln zł. Wynik został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży (r/r) nawozów o 1%, PCW o 3% i PTA o 3% oraz mimo spadku sprzedaży (r/r) benzyny o (-) 11%, oleju napędowego o (-) 12%, LPG o (-) 14%, olefin o (-) 6% i poliolefin o (-) 28%. Wpływ otoczenia makroekonomicznego związany między innymi ze spadkiem cen ropy o (-) 13 USD/bbl i wyższym o 2,2 USD/bbl dyferencjałem Brent/Ural został ograniczony przez spadek wolumenów sprzedaży i przeszacowania wyceny zapasów ropy i produktów ropopochodnych.

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął 706 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 30 mln zł (r/r). Dobry wynik został wypracowany przy stabilnym (r/r) łącznym wolumenie sprzedaży, wzroście udziałów w rynku czeskim i stabilnych udziałach w pozostałych rynkach. W pierwszym kwartale kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba punktów gastronomicznych wzrosła o 108 i na koniec marca wynosiła łącznie 2 155, w tym 1 700 Stop Cafe w Polsce, 307 Stop Cafe w Czechach, 24 Stop Cafe na Litwie oraz 124 Star Connect w Niemczech. Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji Koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec I kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 70 stacjach, co oznacza wzrost o 55 punktów ładowania w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Kontynuowano również proces cobrandingu sukcesywnie wzmacniając ekspozycję marki ORLEN w europejskiej sieci Koncernu.

Segment Usptream wypracował rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 219 mln zł i był o 125 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,4 tys. boe/d, czyli o 7% (r/r). W Polsce kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złoża Bystrowice, Bajerze i Tuchola oraz Chwalęcin, a także wiercenie otworów Pławce i Dylągowa. Uzyskano także decyzje koncesyjne dotyczące przyznania dwóch nowych koncesji o charakterze poszukiwawczym w obszarze Edge. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa, Lochend oraz Ferrier. W związku z załamaniem cen ropy na rynkach światowych oraz pandemią COVID-19 na bieżąco prowadzone są analizy dotyczące ewentualnych zmian w harmonogramie prac inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku.

Zgodnie z zapowiedziami koncern kontynuował realizację inwestycji rozwojowych, prowadzono tez procesy akwizycyjne. Rozpoczęto procedurę wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a także uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu w Płocku. Z kolei w ramach największego w historii PKN ORLEN programu rozwoju aktywów petrochemicznych podpisano umowę na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu. W Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, należącym do spółki ORLEN Południe, kontynuowano prace związane z budową największej w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. W marcu br. uruchomiono w ORLEN Oil produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Konsekwentnie prowadzono rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim ANWILu. Natomiast zakończono budowę głównej części instalacji polietylenu w Czechach.