29.04.2021

Skonsolidowane wyniki PKN ORLEN za 1 kwartał 2021 roku

Wysoki zysk netto Grupy ORLEN w pierwszym kwartale 2021 r. (r/r)

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł, mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o (-) 19% (r/r) i spadku sprzedaży o (-) 11% (r/r) oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19. W tym czasie Koncern kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.

- Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez Grupę ORLEN w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 roku solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii. Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla Akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa ORLEN jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W pierwszym kwartale 2021 roku PKN ORLEN konsekwentnie budował swoją wartość i przewagi konkurencyjne. Koncern z sukcesem realizował politykę dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, podpisując z ExxonMobil kontrakt na dostawy surowca amerykańskiego i wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zadecydował również o kontynuacji współpracy z Rosneft, w oparciu o nową 2-letnią umowę. Zgodnie z planem realizowano też kluczowe projekty energetyczne. Priorytetem jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Do realizacji tej inwestycji PKN ORLEN pozyskał na początku roku partnera branżowego – kanadyjską spółkę Northland Power. Wykonany został również kolejny ważny krok w kierunku przejęcia Grupy PGNiG. W marcu br. Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu kwestii koncentracji do rozpatrzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto w pierwszym kwartale 2021 roku PKN ORLEN zaprezentował i rozpoczął wdrażanie projektu „ORLEN w ruchu” – nowego formatu sprzedaży detalicznej. Zaangażował się też w rozwój punktów odbioru paczek oraz usług kurierskich, inwestując we własne automaty paczkowe. Zgodnie z szacunkami, projekty te w perspektywie pięciu lat wygenerują dodatkowe kilkaset milionów złotych zysku.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł 
  • Zysk netto w wysokości blisko 1,9 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości 8,4 mt
  • Przychody na poziomie 24,6 mld zł

Grupa ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku wygenerowała aż 3,9 mld zł przepływów finansowych netto z działalności operacyjnej. Koncern efektywnie zarządzał swoim zadłużeniem, czego dowodem jest spadek wskaźnika Dług Netto/EBITDA z 1,27x na koniec grudnia 2020 roku do poziomu 0,91x na koniec marca 2021 roku. W marcu PKN ORLEN po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyemitował obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG nadawanego Koncernowi przez agencję MSCI ESG Research Limited. Była to emisja o wartości 1 mld zł, z 10-letnim okresem wykupu, która wprowadziła do portfela zobowiązań dłużnych stabilny instrument o długim terminie zapadalności, poprawiając bezpieczeństwo finansowe całej Grupy ORLEN. Odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Koncernu, który w ubiegłym roku wypracował jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora Oil&Gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności, jest rekomendacja Zarządu PKN ORLEN wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 3,5 zł na akcję. 

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2021 roku poprawił swój wynik o 162 mln zł w porównaniu do zeszłego roku, odnotowując EBITDA LIFO na poziomie (-) 191 mln zł. Nadal znaczący wpływ na ten obszar działalności miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, głównie niższe marże na średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o (-) 0,9 USD/bbl i mocniejsza złotówka względem dolara. Duże znaczenie miał także ujemny wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne realizowanych na zakupach ropy naftowej i sprzedaży produktów, wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy o 11 USD/bbl, a także postoje remontowe. Niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone dodatnim wpływem wyższych marż na lekkich destylatach i ciężkich frakcjach rafineryjnych. Przerób ropy wyniósł 6,2 mt, natomiast sprzedaż 5 mt.

W minionym kwartale segment petrochemiczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie niemal 660 mln zł. Obejmuje on wynik spółki ANWIL w wysokości 93 mln zł oraz wynik na sprzedaży PTA, który wyniósł 56 mln zł. Koncern odnotował dodatni wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu marż na poliolefinach, nawozach oraz PCW, a także słabszej złotówki względem euro. Efekty te zostały jednak częściowo ograniczone niekorzystnym wpływem niższych marż na olefinach oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne realizowanych na sprzedaży produktów. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt, a jej znaczący wzrost odnotowano na Litwie o 42% (r/r) i w Czechach o 16% (r/r). 

Mocną pozycję ponownie potwierdził segment energetyczny, który wypracował w pierwszym kwartale prawie 1,1 mld zł EBITDA LIFO. To wynik ponad 2-krotnie wyższy niż przed rokiem. Rezultat ten został osiągnięty m.in. poprzez konsolidację wyników Grupy Energa. W tym czasie Koncern dysponował 3,2 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ponad 60% pochodziła z OZE i jednostek gazowych, wyniosła 2,7 TWh, natomiast ciepła 13,4 PJ. Na początku roku do portfela odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN dołączyła farma wiatrowa Kanin o mocy 20 MW. Koncern uzyskał też zgodę na przejęcie trzech lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu, o łącznej mocy ok. 90 MW. Po finalizacji transakcji będzie posiadał w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, stając się czwartym co do wielkości producentem energii elektrycznej pochodzącej z wiatru na polskim rynku. Akwizycje te, podobnie jak budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, wpisują się w Strategię ORLEN2030, zakładającą intensywny rozwój zeroemisyjnej energetyki, zarówno w ramach budowy własnych mocy, jak i przejęć działających już aktywów.

Segment detaliczny wypracował w pierwszym kwartale br. wynik na poziomie 548 mln zł EBITDA LIFO, pomimo spadku wolumenów sprzedaży o (-) 13% (r/r) na skutek niższego popytu na paliwa, spowodowanego pandemią COVID-19 oraz niższych marż paliwowych na rynku polskim i czeskim (r/r). Na wynik korzystnie wpłynął z kolei wzrost marż paliwowych na rynku niemieckim oraz marż pozapaliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim (r/r). W tym czasie kontynuowano rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej, która wzrosła o 74 punkty Stop Cafe/star Connect w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku było ich łącznie 2229, w tym: 1729 w Polsce, 313 w Czechach, 146 w Niemczech, 28 na Litwie oraz 13 na Słowacji. Zgodnie z przyjętą strategią, Koncern konsekwentnie dostosowuje sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 111 (r/r) i obecnie wynosi 225, w tym: 180 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG. Najwięcej jest ich zlokalizowanych w Polsce – 144, w Czechach 72, a w Niemczech 9.

Segment wydobycia wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 14 mln zł, głównie w efekcie ujemnego wpływy transakcji zabezpieczających oraz niższych wolumenów sprzedaży o (-) 24% (r/r). Średnie wydobycie wyniosło 16,2 tys. boe/d, w tym: 1,4 tys. boe/d w Polsce i 14,8 tys. boe/d w Kanadzie. W Polsce, po uruchomieniu wydobycia ze złoża Bystrowice trwa rozruch instalacji napowierzchniowej kopalni. W projekcie Edge kontynuowane są prace w zakresie zagospodarowania złóż Tuchola i Bajerze w oparciu o generowanie energii elektrycznej z gazu ziemnego zaazotowanego. Wspólnie z PGNiG realizowano również etap prac projektowych i formalno-prawnych dla zagospodarowania złoża gazu ziemnego Chwalęcin oraz prace administracyjno-przetargowe związane z zagospodarowaniem odwiertu Sieraków-2H. Z kolei w Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów, w tym m.in. na obszarze Ferrier zakończono wiercenie 1 otworu i wykonano 3 zabiegi szczelinowania hydraulicznego, uruchamiając następnie wydobycie z odwiertów.