15.10.2021

PKN ORLEN doceniony za wysoką jakość komunikacji z interesariuszami

PKN ORLEN jest liderem sprawozdawczości finansowej, a jego raporty finansowe mają bardzo wysoką wartość użytkową. Spółka po raz dziewiąty otrzymała tytuł The Best of the Best w szesnastej edycji konkursu „The Best Annual Report 2020” przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie. PKN ORLEN odebrał również dwie nagrody specjalne: za najlepszy raport według ESEF i najlepszy raport zintegrowany oraz wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

- Dla PKN ORLEN czynniki ESG są bardzo ważnym elementem komunikacji z interesariuszami. Są istotne dla zarządzania strategicznego i stanowią solidny fundament w procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego. Inwestorzy i instytucje finansowe oczekują od spółek dodatkowych informacji w zakresie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym, włączając kryteria ESG w proces analityczny i inwestycyjny. My utrzymujemy standardy raportowania na wysokim poziomie, co potwierdzają otrzymane wyróżnienia – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Nagradzany co roku, od początku istnienia kategorii konkursowej, Raport Zintegrowany Grupy ORLEN jest publikacją, która stanowi cenne źródło wiedzy o koncernie, jego działalności, planach na przyszłość i potencjale rozwoju. Uznanie jury konkursu „The Best Annual Report 2020” zyskało nowe podejście do prezentacji modelu biznesowego w Grupie ORLEN. Według jury Raport Zintegrowany wzorcowo zaprezentował sześć typów kapitałów wraz ze wskazaniem zachodzących pomiędzy nimi kompromisów. Podobnie jak w poprzednim roku na wyróżnienie zasłużyły także sekcje dotyczące ryzyka i perspektyw (outlook), a także prezentacja informacji niefinansowych, w tym związanych ze środowiskiem i klimatem. Duży nacisk został też położony na odpowiedzialność jednostki i jej ścisłe powiązanie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Osiągnięcie neutralności emisyjnej, rozwój OZE, biopaliw i recyklingu, a także emisja zrównoważonych i zielonych obligacji, to droga jaką PKN ORLEN chce podążać do 2050 roku.

W ramach oceny sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za 2020 rok sporządzonego zgodnie z nowym elektronicznym formatem ESEF, jury konkursu doceniło przede wszystkim spójne podejście merytoryczne do tagowań dokonanych w sprawozdaniu, zarówno w odniesieniu do kwot, jak i do obowiązkowych pozycji tekstowych. Publikacja pod względem merytorycznym, jak i technicznym zdecydowanie wyróżniła się w grupie sprawozdań, które były oceniane w tej kategorii.

W konkursie PKN ORLEN został także wyróżniony za największy postęp w doskonaleniu rocznego oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz realizacji zalecenia Komisji Europejskiej z 2014 roku w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego.

Informacje z zakresu ESG w Raporcie Zintegrowanym są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych GRI Standards i poddawane niezależnej weryfikacji. Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. PKN ORLEN podejmuje także działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

Nagrodzone publikacje PKN ORLEN S.A. są dostępne na https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-publikacje/sprawozdania/2020.