10.10.2022

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN ORLEN

99,99 proc. Akcjonariuszy PGNiG wyraziło zgodę na połączenie z Grupą ORLEN. Kończy to proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku finalizującego fuzję, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie spółek przełoży się na szereg korzyści, w tym stabilne dostawy surowców energetycznych, wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a także szerszą i lepszą ofertę dla klientów nowej Grupy ORLEN. 

Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło 81,85% obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy ORLEN.

- Zgoda Akcjonariuszy PGNiG jest przypieczętowaniem kolejnego ważnego etapu w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Budujemy zdywersyfikowaną grupę, której siłą będą zróżnicowane źródła zysków, nie tylko produkcja rafineryjna i petrochemiczna, ale także wydobycie, wytwarzanie energii nisko- i zeroemisyjnej oraz sprzedaż detaliczna do ok. 100 mln klientów w Europie. Mamy duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, które procentuje, pozwalając nam skutecznie integrować kluczowe spółki paliwowo-energetyczne. To konieczne dla dalszego intensywnego rozwoju połączonej grupy i zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG SA (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami.

Fuzja PKN ORLEN i PGNiG daje gwarancję stabilnych dostaw surowców, w tym gazu ziemnego. Połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalsze różnicowanie portfela dostaw LNG.

Dzięki fuzji możliwe będzie także efektywniejsze zarządzanie bazą surowców, co ograniczy ryzyko wynikające ze zmienności jaką charakteryzują się rynki ropy i gazu, a także zwiększenie skali wykorzystania unikalnego potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń). W konsekwencji połączenie PKN ORLEN i PGNiG przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Realizacja fuzji przełoży się również na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe i zdolność do pozyskiwania kapitału/funduszy na międzynarodowych rynkach finansowych.

Fuzja oznacza także korzyści dla klientów. Łącząc doświadczenie i kapitał obu podmiotów możliwe będzie stworzenie szerokiego wachlarza produktów oraz zintegrowanie kanałów komunikacji i dystrybucji, co pozwoli przygotować atrakcyjniejszą i bardziej kompleksową ofertę produktową dla ok. 100 milionów klientów w Europie, obejmującą energię elektryczną, gaz, ciepło, usługi energetyczne, ubezpieczenia, paliwa konwencjonalne, niskoemisyjne i alternatywne.

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku jest prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.