15-03-2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr RR/82/2017 dotyczącego „Wyboru wykonawcy prac związanych z wsparciem PKN ORLEN S.A. przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego, wykonywanych na podstawie umowy zlecenia”, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę prac wybrał p. dr inż., prof. ndzw. Krzysztofa Biernata.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.