26-05-2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr PKN/2/000979/17

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/000979/17 dotyczącego „Wykonania, sprzedaży i dostawy próbników metalowych z podstawami o pojemności 3,8L do symulacji kawerny solnej oraz automatycznych urządzeń do obracania próbnika metalowego o pojemności 3,8L do symulacji kawerny solne.”, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę prac wybrał firmę: KONSTRUKCJE - MALBORK Mateusz Cymański. NIP: 579-20-92-611. 

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.