21.02.2020

Ogłoszenie zapytania o informację „Stanowisko laboratoryjne do badania oczyszczenia strumieni gazów z tlenu” nr PKN/2/003597/20

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/004084/19 dotyczącego: Badanie wpływu soli i solanki na zmiany jakości benzyn silnikowych, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji NIP: 525-000-88-21.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.