06.11.2019

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o przedłużeniu terminu naboru ofert w ramach zapytania ofertowego nr PKN/2/00003829/19 z dnia 30.10.2019

Niniejszym Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr PKN/2/00003829/19 z dnia 30.10.2019:

Pytanie nr 1.

Nasz aparat do oznaczania okresu indukcyjnego jest wyposażony w dwa stanowiska badawcze, co oznacza, że jednocześnie możemy przeprowadzać starzenie tylko jednej próbki, w dwu bombach równolegle. To oznacza, że - nawet przy pracy ciągłej - czas wykonania samych 22 starzeń (bez żadnych badań, analizy i opracowania wyników) znacznie przekracza 21 dni od zawarcia umowy wskazane w zapytaniu ofertowym jako termin realizacji. Czy pomimo tego możemy złożyć ofertę podając realny czas niezbędny w warunkach aparaturowych naszego laboratorium do wykonania zlecenia?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu realizacji prac (określonego w punkcie VIII. Zapytania ofertowego). Nowy termin realizacji: Nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Przedmiotu badania (zgodnie z obowiązkami Zamawiającego określonymi a punkcie V Zapytania ofertowego).
 

Pytanie nr 2.

Aparatura do oznaczania okresu indukcyjnego nie jest dedykowana do pracy w kontakcie z solą i solanką. Zachodzi duże prawdopodobieństwo uszkodzenia korozyjnego ww. aparatury, w wyniku znanego korodującego oddziaływania soli i solanki na metale żelazne. Czy umowa zawarta z oferentem będzie zawierała paragraf dotyczący zwrotu kosztu zakupu nowej/nowych bomb do oznaczania okresu indukcyjnego przez Zleceniodawce Oferentowi w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia korozyjnego jednoznacznie w wyniku wykonania 22 testów w obecności soli/solanki? Czy też należy jako dodatkową pozycję - koszty materiałowe - uwzględnić w ofercie koszt zakupu bomb specjalnie dla potrzeb realizacji zlecenia ? Czy też Zamawiający może dostarczyć dwie bomby dla potrzeb realizacji zlecenia, które po zakończeniu prac zostaną zwrócone Zamawiającemu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający oczekuje wskazania kosztów realizacji prac, zgodnie z zapisami punktu XIV Zapytania ofertowego, tj. w rozbiciu na Cenę ryczałtową za realizację prac określonych w Zapytaniu ofertowym (bez ewentualnych prac dodatkowych wynikających z wystąpienia „Problemu”) oraz Cenę jednostkową za jedną próbkę za przeprowadzenie starzenia (świeżej próbki danej mieszanki) metodą okresu indukcyjnego wg PN ISO 7536 w przypadku wystąpienia Problemu. Powyższe ceny powinny obejmować wszystkie elementy składowe i ewentualne ryzyka po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu naboru ofert w ramach ww. Zapytania ofertowego do dnia 13.11.2019 roku do godziny 23.59.