11-01-2017

Rozwój technologii produkcji benzyny silnikowej

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo-produktowej.

Głównym celem projektu jest rozwój technologii produkcji benzyny silnikowej przeznaczonej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. W szczególności dotyczy to opracowania metodyki prognozowania i monitorowania jakości jak również technologii produkcji benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Projekt swym zakresem obejmuje także opracowanie technologii wytwarzania benzyny motorowej wykorzystującej benzynę bazową po długoterminowym magazynowaniu w kawernach solnych

Efekty projektu stanowić będą element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo-produktowej, a ich wdrożenie nastąpi poprzez produkcję i wprowadzenie do istniejącej kawerny solnej benzyny dostosowanej do długoterminowego magazynowania.

Wartość projektu 3 666 120,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 111 100,39 PLN