29.09.2021

Projekt badawczo-rozwojowy VETNI

Przedmiotem projektu jest opracowanie wysoce efektywnej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane parą wodną oraz energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja instalacji pilotażowego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), pozwalających na wysokosprawną produkcję wodoru (do 30% lepsza efektywność od obecnie dostępnych) o wysokiej czystości.​

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R zorientowane na opracowanie, budowę i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę procesową do produkcji wodoru. ​ Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem.

VETNI jest przedsięwzięciem unikalnym na skalę światową, ze względu na głęboką integrację elektrolizerów SOE z istniejącym procesem przemysłowym. Wykorzystanie obiektu rafineryjnego jako źródła pary w instalacji wytwarzania wodoru pozwoli nie tylko na poprawę efektywności procesu, ale także na zagospodarowanie aktywów przemysłowych w nowych zastosowaniach, w tym dla potrzeb wytwarzania wodoru i paliw pochodnych. W dłuższej perspektywie, projekt VETNI wyznacza nowe kierunki modernizacji obiektów przemysłowych, obejmujące ich przystosowanie do nowych celów, które będą wynikały z sukcesywnego rozwoju gospodarki wodorowej

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i, co ważne, bazuje na polskich rozwiązaniach technologicznych i materiałowych. Długoczasowa stabilność pracy oraz wysoka efektywność działania elektrolizera zostaną zapewnione m.in. poprzez wykorzystanie nowej grupy opracowywanych w AGH materiałów do konstrukcji elektrody powietrznej, w których zminimalizowana zostanie zawartość toksycznego i drogiego kobaltu. Realizacja przedsięwzięcia będzie niewątpliwe ważnym krokiem na drodze transformacji energetycznej w kierunku zwiększenia wykorzystania źródeł niskoemisyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka, konkurs 1/1.1.1/2021).

Projekt realizowany jest przez Grupę ORLEN w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.12.2023
Koszty kwalifikowane projektu: 9 555 114,63 PLN
Wysokość dofinansowania: 7 804 534,52 PLN

Beneficjent: Grupa ORLEN, Instytut Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie