Bezpieczeństwo w ORLEN

Bezpieczeństwo Pracowników

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników, jak również interesariuszy jest naturalnym i nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej oraz działalności biznesowej Koncernu.

Takie podejście do zarządzania bezpieczeństwem w Grupie ORLEN wynika z przyjętej filozofii działania: „To ludzie są naszą największą wartością i należy im zapewnić bezpieczne warunki pracy”.

Przekonani jesteśmy, iż efektywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego warunkuje rozwój Grupy ORLEN w każdym obszarze jej działalności.

Aby sprostać wyzwaniom ciągle rozwijającej się działalności Koncernu prowadzone są równolegle przedsięwzięcia w kilku kierunkach funkcjonowania obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN. Jednym z nich jest zaspokojenie podstawowej i naturalnej potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, poprzez realizację działań mających na celu zapobieganie wypadkom, poważnym awariom przemysłowym, pożarom oraz innym, niepożądanym zdarzeniom. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia na rzecz budowania wspólnej kultury bezpieczeństwa pracy koncernu, opartej na zaangażowaniu pracowników oraz kontraktorów zewnętrznych. Zamierzeniem działań obszaru jest także sprostanie wyzwaniom wynikającym z postępu technologicznego w zakresie zapewnienia stabilizacji prowadzonych procesów operacyjnych poprzez zachowanie ich najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji lidera bezpieczeństwa

Zgodnie z tą koncepcją konsekwentnie realizowana jest Strategia Bezpieczeństwa Osobistego i Procesowego w Grupie ORLEN, przyjęta na lata 2017-2021. W jej ramach wdrożono w Koncernie projekt Safety Plus+, obejmujący implementację jednolitych standardów bezpieczeństwa w największych spółkach produkcyjnych Grupy ORLEN, dotyczących 15 obszarów bezpieczeństwa, kluczowych dla branży paliwowo–energetycznej. Stanowią one najwyższe, funkcjonujące standardy bezpieczeństwa w branży. Realizacja projektu zostanie ukończona w 2021 roku.

W obszarze bezpieczeństwa Grupy ORLEN funkcjonuje złożony system samokontroli. W jego ramach realizowane są wizyty prewencyjne (wizyty doradcze, wizyty doradczo– sprawdzające i wizyty koordynacyjne) w spółkach Koncernu. Stanowią one wewnętrzne audyty, przeprowadzane przez powołane zespoły ekspertów obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego spółek.

Ponadto w obszarze bezpieczeństwa pracy ORLEN funkcjonuje.

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO-45001 – zakres certyfikacji obejmuje produkcję, a także magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych z wyłączeniem stacji paliw.
  • Kompleksowy System Prewencji (KSP) – jest podstawowym elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na który składają się wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa technicznego oraz bezpieczeństwa procesowego.
  • Jedynki bezpieczeństwa ORLEN, stanowiące zbiór podstawowych zasad, których przestrzeganie jest wymagane wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami, oraz Jedynki bezpieczeństwa dla własnych stacji paliw ORLEN, stanowiące zbiór podstawowych zasad do stosowania na terenie własnych stacji paliw ORLEN.
  • Standardy Bezpieczeństwa, Standardy Techniczne i Wytyczne Grupy ORLEN – ujednolicone wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pożarowego, zawierające zidentyfikowane w spółkach Grupy ORLEN dobre praktyki, jak również standardy stosowane w rozpatrywanych obszarach we wiodących koncernach w branży.

Istotnym elementem doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy Koncernu jest budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów. W ORLEN funkcjonuje „Systemu Wsparcia Pracowników”, mający na celu podniesienie kultury bezpieczeństwa osobistego, a tym samym ograniczenie ryzykownych zachowań pracowników i kontraktorów. Celem tego rozwiązania jest zachęcanie pracowników i kontraktorów do realizowania bezpiecznych metod pracy lub zniechęcenie ich w zakresie zachowań nieakceptowalnych, a także promowanie dobrych praktyk bhp.

Koncern podejmuje różnokierunkowe przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji bezpiecznego wykonywania pracy i promowania prawidłowych postaw wśród kontraktorów. W Grupie ORLEN funkcjonują systemy motywacyjne, informacyjne i edukacyjne, dedykowane pracowników firm zewnętrznych. Zgodnie z tą ideą w ORLEN utworzono Centrum Szkoleniowe, gdzie odbywają się szkolenia pracowników firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych Grupy ORLEN, jak i nowozatrudnionych pracowników obszaru produkcji.

Centrum Szkoleniowe obejmuje również przeprowadzanie szczegółowej weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników w zakresie trzech bloków tematycznych: BHP, technika oraz zagrożenia lokalne występujące na terenie instalacji produkcyjnych. Praktycznej weryfikacji podlega także wiedza i umiejętności z zakresu branży mechanicznej. Sprawdzenie przygotowania pracowników do realizacji prac odbywa się na specjalnie przygotowanym aparacie weryfikacyjnym.

W ramach działalności Koncernu organizowanych jest wiele przedsięwzięć, które już na stałe wpisały się w szerokie spektrum aktywności realizowanych w Grupie ORLEN na rzecz wzmocnienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Realizowane są programy profilaktyczne, funkcjonują systemy motywacyjne i organizowane są konkursy dla pracowników oraz kontraktorów. Kontynuowane są takie dobre praktyki, jak „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa pracy”, program „Zachęt BHP” oraz „Po pierwsze bezpieczeństwo”. Zakładowa Straż Pożarna ORLEN organizuje „Open Day” dedykowany przede wszystkim dzieciom pracowników oraz przeprowadzane są „Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy ORLEN”. Spotkania takie odbywają się każdego roku i są doskonałą okazją do popularyzacji bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowego stylu życia wśród pracowników i kontraktorów, a także klientów stacji paliw ORLEN.

Dodatkowo współpracujemy z uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Warszawską. W ramach projektu przeprowadzono serię wykładów eksperckich, zgodnie z przyjętą przez Koncern ideą kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej spółki w zakresie obszarów istotnych dla przemysłu przerobu ropy i energetyki. W każdą z edycji wykładów przedmiotu „Bezpieczeństwo Techniczne” został zaangażowany zespół ekspertów, składający się z pracowników ORLEN. W roli wykładowców przedmiotu wystąpili pracownicy wyróżniający się wysokim poziomem posiadanej wiedzy merytorycznej i bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie bezpieczeństwa procesowego, inżynierii utrzymania ruchu, materiałoznawstwa, dozorowania urządzeń i metodologii wdrażania programów i projektów technicznych oraz ogólnokorporacyjnych.

ORLEN zawarł porozumienie z firmą PERN S.A. w zakresie współpracy w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego celem jest efektywna wymiana doświadczeń i aktywna integracja inicjatyw firm w dziedzinie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwa (zapobieganie wypadkom, awariom, katastrofom, pożarom). Obie firmy zobowiązały się również do wspólnego działania prewencyjnego oraz eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa w swoich obszarach w ramach działań na rzecz rozwoju bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa osobistego i procesowego.

Prowadzona jest ciągła identyfikacja najlepszych stosowanych praktyk, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy spółkami Grupy ORLEN, jak również korzystanie z doświadczeń firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu. Wśród realizowanych projektów możemy wymienić m.in. System LOTO, który jest realizowany w celu wyeliminowania przypadkowego i niekontrolowanego załączenia maszyn lub uwolnienia niebezpiecznych energii podczas trwania/wykonywania prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac serwisowo-konserwacyjnych tak, aby zapobiec wypadkom i innym zdarzeniom wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia lub ponownego zasilenia energią maszyn, urządzeń lub instalacji.

Szczegółowe informacje o kluczowych wskaźnikach efektywności obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego w Grupie ORLEN prezentowane są w Raportach Zintegrowanych Grupy ORLEN.

 

Efekty realizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa Grupy ORLEN są doceniane przez niezależne gremia eksperckie.

 

ORLEN został laureatem konkursu „Pracodawca Organizator Pracy bezpiecznej”.

 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia.

Ponadto spółka po raz kolejny została wyróżniona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Przedłużenie Złotej Karty na lata 2022-2023 stanowi kontynuację Złotej Karty przyznanej na 2020-2021

 

Otrzymanie nagrody są dla nas inspiracją do dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz aktywnego włączania się w wymianę doświadczeń na łamach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.