Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 28.09.2022

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

 

Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 28 września 2022 roku

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.​

Nagranie transmisji obrad z 28 września 2022 roku​

 

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 783.059.906,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

MATERIAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2022 ROKU

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje