Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 29.01.2016

29.01.2016

Komplet materiałów na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 29 stycznia 2016 roku

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

1.  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Materiał do punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje