Nr 7/2002  | 21-01-2002

Strategia PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ocenia, że cele założone w strategii PKN ORLEN S.A. na 2001 r zostały osiągnięte. Firma rozszerzyła obejmowany segment rynku paliw płynnych oraz zakończyła realizację programu oszczędności i poprawy efektywności produkcji.

Wielkim sukcesem okazały się również programy lojalnościowe firmy FLOTA POLSKA i VITAY, które cieszą się popularnością wśród milionów kierowców i generują zyski w sprzedaży detalicznej. Miniony rok przyniósł osiągnięcia w każdym z obszarów działalności spółki. Opracowano długofalową strategię rozwoju firmy na lata 2001 - 2010, której ważnym aspektem jest intensyfikacja produkcji petrochemicznej. Przewidywane jest również zwiększenie dywidendy dla akcjonariuszy do 20%. Ogólna recesja w Polsce, spadek marż rafineryjnych, brak ochrony celnej i spadek popytu na paliwa i to pomimo niższego poziomu cen w roku 2001 niż 2000 r., to podstawowe warunki zewnętrzne wpływające na efekty działania firm sektora naftowego w 2001 roku. Mimo niesprzyjających czynników PKN ORLEN SA zrealizował przyjęte założenia.

W 2001 roku drogą oszczędności zrekompensowano utratę marży wynikającą z braku ochrony celnej, szacowanej w 2000 roku na 250 mln PLN. Spadający poziom cen hurtowych i detalicznych nie wzmocnił popytu ale spółka mimo wszystko osiągnęła wzrost sprzedaży paliw. Pod wpływem wspomnianych czynników, rekompensując częściowo negatywny ich wpływ, poprzez działania oszczędnościowe i proefektywnościowe, wg najbardziej aktualnych szacunków spółka spodziewa się odnotować w układzie jednostkowym wg PSR wynik netto stanowiący połowę poziomu roku 2000, uzyskując w układzie porównawczym według metody wyceny zapasów LIFO wynik za 2001 r lepszy niż za rok poprzedni.
Zdaniem Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Andrzeja Modrzejewskiego, rok 2001 - mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie - był pomyślny dla spółki.

“Cele strategiczne postawione spółce na 2001 rok zostały osiągnięte, a Zarząd spełnił obietnice składane inwestorom, akcjonariuszom i analitykom. Zwiększyliśmy udział w rynku paliwowym, dzięki zmianom w sieci detalicznej i sukcesowi programów lojalnościowych oraz poprawie efektywności w części produkcyjnej, co skutkuje realizacją wartego pół miliarda złotych programu oszczędności, a PKN ORLEN S.A. - po niespełna trzech latach - jest już firmą w pełni zintegrowaną i dobrze ocenianą. Jako Zarząd mamy jasno określony plan na najbliższe lata i chcemy go konsekwentnie wprowadzać w życie.- powiedział Prezes Andrzej Modrzejewski.

Strategicznym celem PKN ORLEN S.A. pozostaje wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. Będą mu podporządkowane przedsięwzięcia we wszystkich obszarach działalności firmy dotyczących przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów, budowy nowoczesnego systemu hurtowej sprzedaży paliw i petrochemikaliów, z zachowaniem 40% udziału w rynku detalicznym, a także stałego zwiększania udziału działalności petrochemicznej w przychodach spółki i utrzymanie dominującej pozycji w kraju poprzez wzrost produkcji olefin.
W 2001 r. w porównaniu z rokiem 2000 wzrosła sprzedaż paliw na stacjach PKN ORLEN S.A. mimo zmniejszenia liczby obiektów w strukturach sieci. Fakt ten oznacza wzrost jednostkowej efektywności funkcjonowania stacji. Do tych osiągnięć przyczynił się również wzrost marży zarówno na benzynach, olejach jak i produktach pozapaliwowych (w sumie o 40%), co stanowi przesłankę do kontynuowania przedsięwzięć racjonalizacyjnych w tym obszarze. Widocznym znakiem zmian są również stacje z nowym logo ORLEN, których w całej Polsce na koniec 2001 r. było 26. Plany przewidują zmianę barw wszystkich stacji własnych sieci ORLEN do końca 2002 roku. Koszty rebrandingu szacowane są na 65 mln PLN. Jak wynika z szacunków spółki dotychczasowa zmiana marki stacji na ORLEN spowodowała wzrost sprzedaży o ok. 20% w jednostkach z nowym brendem.

Widoczne są również zmiany w sposobie postrzegania stacji koncernu przez klientów, pod kątem jakości paliw, obsługi i czystości. W ramach standaryzacji obiektów w sieci detalicznej wprowadzone zostały trzy obowiązujące kategorie projektów stacji paliw, jednolity poziom usług, taka sama oferta produktów i system kontroli nad towarami pozapaliwowymi, a dzięki centralnym umowom z dostawcami i zarządzaniu grupami towarów (“category management”) uzyskano znaczny przyrost efektywności i marż. Zmniejszeniu uległy nakłady jednostkowe na budowę i modernizację stacji, a także czas realizacji inwestycji.

Zgodnie z założeniami strategii w obszarze handlu detalicznego, zmiany na stacjach paliw i ujednolicanie ich standardu będą kontynuowane w najbliższych latach. Przewidywane jest również zawarcie nowych umów franchisingowych z agentami, które pozwoli na zaoferowanie klientom jednakowego poziomu obsługi, także na stacjach stowarzyszonych. Wielki sukces osiągnął program lojalnościowy VITAY, który po niespełna roku funkcjonowania ma już prawie 2 miliony uczestników i daje firmie niekwestionowaną pozycję lidera wśród sieci dystrybucyjnych. Z użyciem kart VITAY realizowane jest ok. 50% sprzedaży detalicznej koncernu. Podobnym osiągnięciem okazał się program FLOTA POLSKA dla klientów instytucjonalnym posiadających duży tabor samochodowy. Karty Flotowe zapewniają ok. 4% przychodów ze sprzedaży na stacjach sieci ORLEN. W 2001 roku udało się odnotować znaczące sukcesy w handlu hurtowym i logistyce, i to mimo 7%-owego spadku całkowitego krajowego zużycia paliw płynnych i silnej konkurencji ze strony zagranicznych sieci. Wartym podkreślenia jest fakt, iż po raz pierwszy w historii PKN ORLEN S.A. rozpoczął eksport paliw.

Firma podpisała również roczne kontrakty na dostawy paliw dla BP, Shell i Statoil. W 2002 roku wolumen ten wzrósł dwukrotnie. Konsekwentnie rozwijana jest sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Oleju Opałowego. Zwiększyła się efektywność logistyki. Ważnym wydarzeniem dla spółki było uruchomienie bazy paliwowej w Ostrowie Wielkopolskim o docelowej zdolności przechowywania i przeładunku 175 tys. m 3 rocznie. W najbliższym czasie rozpoczną funkcjonowanie pierwsze kawernowe magazyny paliw w IKS Solino. Kontynuowany będzie rozwój infrastruktury, która pozwoli na zachowanie dominującej pozycji w tym sektorze rynku. W obszarze produkcji rafineryjnej powodem do zadowolenia dla PKN ORLEN S.A. jest sukces Programu Poprawy Zysku, prowadzonego przy współudziale KBC. Uzyskano redukcję kosztów wysokości 0,40 USD na baryłkę przerabianej ropy. Łącznie, realizacja wszystkich przedsięwzięć oszczędnościowych wprowadzonych przez Koncern przyniosła już teraz 500 mln PLN korzyści, chociaż osiągnięcie tego poziomu planowane było na rok 2002. Konsekwentna realizacja kolejnych założeń w tym zakresie zaprocentuje osiągnięciem kolejnych 500 mln PLN, w wyniku czego w ciągu trzech lat Koncern powinien wypracować oszczędności rzędu 1 mld PLN.

W ramach kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie planowane jest rozpoczęcie współpracy z z Shell Global Solutions. Spodziewane korzyści z tego tytułu powinny przynieść w ciągu trzech lat 100 mln PLN z założeniem utrzymania poziomu oszczędności w latach następnych w wymiarze również 100 mln PLN rocznie. Celem współpracy będzie obniżka kosztów utrzymania ruchu i optymalizacja czasu pracy instalacji. Ponadto rafineria zwiększyła poziom przetworzenia ropy, a uzysk tzw. “produktów białych” sięga już prawie 80%. W 2002 r. będzie uruchomiona nowa instalacja DRW III, która pozwoli na jeszcze efektywniejszy przerób, zmniejszy koszty produkcji i w większym stopniu ograniczy produkcję frakcji ciężkich. W kwestii zaopatrzenia w surowiec PKN ORLEN S.A. realizuje założenia dywersyfikacji źródła dostaw. W związku z tym w 2001 r. została zawarta umowa z nowym partnerem, współpracującym z rosyjskim koncernem wydobywczym “YUKOS”. W dalszej perspektywie celem PKN ORLEN S.A. pozostaje pozyskanie zaplecza surowcowego i dostępu do złóż poprzez alianse strategiczne i tworzenie spółek joint venture z doświadczonymi partnerami. W dziedzinie petrochemii założono zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji poliolefin, które wykorzystują produkty z części rafineryjnej. Dynamicznie rozwijający się polski rynek i współpraca ze światowym liderem w branży pozwolą PKN ORLEN S.A. na osiągnięcie poważnych efektów ekonomicznych i odpowiedniego efektu skali. Realizacji tych zamierzeń służy planowane joint venture z Basell, światowym liderem w produkcji poliolefin i technologii ich wytwarzania.

Wzmocnienie PKN ORLEN S.A. w opisanych obszarach poprawi pozycję firmy podczas trwającej konsolidacji branży naftowej w Europie środkowej. Dla PKN ORLEN S.A. łączy się on z toczącym się III etapem prywatyzacji. Zarząd PKN ORLEN S.A. jest przekonany, że współpraca między firmami naftowymi w regionie będzie dla wszystkich korzystna, z uwzględnieniem szczególnej roli w konsolidacji branży PKN ORLEN SA. “Jesteśmy najlepszą firmą przemysłową w Polsce z olbrzymimi możliwościami rozwoju w latach następnych. Predestynuje nas do tego potencjał firmy i naszego rynku, nowoczesna infrastruktura, dobra sytuacja finansowa i nasi ludzie - doświadczeni fachowcy ze wszystkich branż, jakich udało nam się zgromadzić w PKN ORLEN S.A.” - stwierdził Prezes Andrzej Modrzejewski.

Ponadto Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego podaje do wiadomości informację o wybranych danych operacyjnych spółki za rok 2001 oraz kluczowych parametrach planowania na lata 2002 - 2005.

Dane operacyjne za rok 2001
Szacunkowa krajowa sprzedaż paliw (rozumianych jako: benzyny, oleje napędowe, paliwo JET, olej opałowy lekki, gaz płynny) przez PKN ORLEN S.A. w 2001 r. wyniosła 8 370 000 ton
Przerób ropy w 2001r. wyniósł 12 318 503 ton.
Nakłady inwestycyjne w 2001 kształtowały się następująco:
2001 plan wykonanie

  • Hurt i logistyka 0,42 0,2
  • Detal 0,36 0,13
  • Rafineria 0,61 0,41
  • RAZEM 1,39 0,74

Przyczyny obniżenia inwestycji w przedstawionych wyżej segmentach 2001:

Hurt i logistyka
Przesunięto części płatności i inwestycji na 2002 rok.

Detal
Zredukowano nakłady jednostkowe

Rafineria
Rewaluacja i zmiany planów inwestycyjnych w rafinerii

Kluczowe parametry planowania na lata 2002 - 2005
Wielkość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych segmentach działalności:

Uaktualniony plan 2002 2003-2005 Razem

  • Hurt i logistyka 0,21 0,24 0,45
  • Detal 0,43 1,94 2,37
  • Rafineria 0,60 1,37 1,97
  • Petrochemia 0,96 0,96
  • RAZEM 1,24 4,51 5,75

Główne inwestycje skoncentrowane będą na modernizacji i budowie instalacji: HON VII, Alkilacja, TAME, Claus II, elektroenergetyka i ochrona środowiska Inwestycje w części petrochemicznej w latach 2002 - 2005 skoncentrowane będą na:

- Intensyfikacji kompleksu Olefin II - program przez PKN ORLEN S.A. z bieżących przepływów w kwocie ok. 250 mln USD. - Budowie instalacji Poliolefin - program będzie finansowany przez “Joint Venture” ze środków zewnętrznych w kwocie 350 mln USD

Restrukturyzacja grupy kapitałowej.
W ciągu najbliższych trzech lat PKN ORLEN S.A. planuje osiągnąć wpływy ze sprzedaży udziałów w ok. 30 spółkach zależnych i stowarzyszonych w wysokości 450 mln PLN.

Inwestycje w rozwój sieci detalicznej.

- Planowane nakłady inwestycyjne w rozbudowę i modernizację sieci detalicznej w 2001 roku wyniosą ok. 128 mln PLN.

- W 2001 obniżono jednostkowe nakłady inwestycyjne na budowę stacji paliw o 22%. Do roku 2005 planuje się skrócić okres budowy jednej stacji o 30%. W roku 2001 wzrost wielkości marży detalicznej wyniósł 40% w porównaniu do 2000 roku.

W 2002 planuje się rozpoczęcie we współpracy z Shell Global Solutions wdrażania programu obniżki kosztów utrzymania ruchu i optymalizacji czasu pracy instalacji, który w ciągu 3 lat da oszczędności ok. 100 mln PLN utrzymywane w kolejnych latach na poziomie 100 mln PLN/ rocznie Dywidenda

W 2002 roku Zarząd PKN ORLEN S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę równą 20% zysku netto osiągniętego w 2001 roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.