Nr 30/2007  | 31-05-2007

Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”, „Koncern”) przekazuje w załączeniu zaktualizowane oświadczenie dotyczące przestrzegania w PKN ORLEN S.A. zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku („zasady ładu korporacyjnego”).

W raporcie bieżącym nr 43/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku PKN ORLEN S.A. opublikował coroczne zaktualizowane oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. PKN ORLEN S.A. deklaruje, podobnie jak przed rokiem, przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, oprócz zasady nr 20 dotyczącej niezależności co najmniej połowy liczby członków rady nadzorczej. Zarząd PKN ORLEN S.A. rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w dniu 29 czerwca 2005 roku, przyjęcie do stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego, ale zasada nr 20, jako jedyna nie spotkała się z aprobatą Akcjonariuszy Spółki.
W stosunku do oświadczenia przekazanego do publicznej wiadomości przez PKN ORLEN w ubiegłym roku, w aktualnie przekazywanym dokumencie dostosowano niektóre komentarze Spółki do każdej z zasad, tak by zgodne były ze zmianami poczynionymi w 2006 roku w aktach korporacyjnych PKN ORLEN S.A.: Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu. Dodatkowo komentarz do zasady nr 19 uzupełniono o informację o tym, że Spółka zachęca swych Akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur Członków Rady Nadzorczej przed obradami Walnego Zgromadzenia i zgłoszenia takie przekazuje do publicznej wiadomości.

Patrz także: raport bieżący nr 43/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Podstawa przekazania raportu: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwała Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym.

Zarząd PKN ORLEN S.A.