Nr 170/2014  | 16-05-2014

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 15 maja 2014 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

L.p. Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 15.05.2014 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. SKARB PAŃSTWA - REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6
00-522 WARSZAWA
117 710 196 117 710 196 48,87% 27,52%
2. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
UL. TOPIEL 12
00-342 WARSZAWA
40 000 000 40 000 000 16,61% 9,35%
3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
UL. DOMANIEWSKA 44
02-672 WARSZAWA
30 000 000 30 000 000 12,46% 7,01%
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL. JANA PAWŁA II 24
00-133 WARSZAWA
20 000 000 20 000 000 8,30% 4,68%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.