Nr 21/2022  |  25-05-2022  |  16:08

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 25 maja 2022 roku powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w składzie:

• Wojciech Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

• Barbara Jarzembowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Andrzej Kapała – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Michał Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Roman Kusz – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Jadwiga Lesisz – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Anna Sakowicz-Kacz – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Anna Wójcik – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych.

Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A., od dnia 7 czerwca 2021 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Barbara Jarzembowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej, promocją inwestycji zagranicznych. W latach 2000 - 2021 pełniła funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej w Banku Pekao, gdzie odpowiedzialna była m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowanie i realizację celów budżetowych.

Andrzej Kapała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarzadzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

W latach 2012 – 2020, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządzał ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku a także kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi, związanymi z przebudową infrastruktury bankowej, rocznie oraz nadzorował standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarzadzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo – Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Michał Klimaszewski, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

Roman Kusz, w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od marca 2014 r. jest Członkiem ,a od 9 stycznia 2017 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie.

Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019-2020.

Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018.

Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement' wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP.

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.

Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.

Posiada doświadczenie w administracji publicznej jako Dyrektor Generalny.

Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Anna Sakowicz-Kacz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

Andrzej Szumański, adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.

Anna Wójcik jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania.

Posiada tytuł Master of Business Administration.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym (nieruchomości, handel, doradztwo biznesowe) oraz administracji rządowej.

W ostatnich latach pracowała min. jako COO w Exeq sp. z o.o., specjalizującej się w pozyskiwaniu finansowania dla firm na badania, rozwój i innowacje. W ramach nadzorowanego obszaru odpowiedzialna była m.in. za koordynację pracy biura zarządu oraz rozliczanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków POIG oraz NCBiR.

Od roku 2016 związana z administracją rządową. Pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, obecnie zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów.

Wszyscy powołani dzisiaj członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. pełnili swoje funkcje także w poprzedniej kadencji, złożyli także pisemne oświadczenia, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 112 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).