Nr 12/2023  |  17-03-2023  |  15:51

Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2023 roku w ramach punktu 6 porządku obrad:

„6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.”

Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uzasadnieniami proponowanych zmian jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-22-03-2023 .

Patrz także raporty bieżące: nr 6/2023 z 23 lutego 2023 roku, nr 7/2023 z 23 lutego 2023 roku.

 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.