Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 22.03.2023

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 22 marca 2023 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 1.451.177.561,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 22 marca 2023 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000896706 oraz zgody na Plan Połączenia.

9.     Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

            

MATERIAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MARCA 2023 ROKU

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje