Nr 36/2023  |  13-07-2023  |  15:19

Podsumowanie oferty publicznej euroobligacji oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin

ORLEN S.A. („Spółka”, „ORLEN”) informuje, że w dniu 13 lipca 2023 roku 5 000 euroobligacji serii B („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) zostało dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.

Zapisy na 5 000 Euroobligacji prowadzono 6 lipca 2023 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Euroobligacji dokonano 6 lipca 2023.

W okresie subskrypcji około 90 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 800 milionów EUR, co oznacza 1,8-krotną nadsubskrypcję euroobligacji. ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 78 inwestorom z 19 krajów.

Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 98.353 EUR za jedną Euroobligację.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli Banco Santander S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P Morgan SE, SMBC Bank EU AG oraz Société Générale jako Współprowadzący Księgę Popytu.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 491 765 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Euroobligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Euroobligacje zostały opłacone przelewem na rachunek Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 34/2023 z 7 lipca 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust. 1 oraz §17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.