O firmie

Nasze doświadczenie

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

W każdej działalności priorytetem jest dla nas zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele społeczne są dla nas tak samo ważne, jak cele biznesowe. W centrum naszego zainteresowania jest człowiek i poszanowanie jego praw. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Tak szerokie podejście do odpowiedzialności wymaga realizacji działań z zakresu CSR we wszystkich obszarach firmy.


Realizacje CSR

Działania CSR wiążą się m.in. z edukowaniem oraz inspirowaniem interesariuszy do społecznej odpowiedzialności, dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, troską o ich rozwój, optymalizacją wpływu na środowisko, pielęgnowaniem wartości etycznych, przeciwdziałaniem korupcji, poszanowaniem praw człowieka, troską o dobro klienta oraz otwartością na jego potrzeby, czy budowaniem relacji partnerskich z kontrahentami.

Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy strategii ORLEN2030. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld zł na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Nasze doświadczenie:

W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju ORLEN wyróżnia trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W przypadku filaru środowiskowego, uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu praktyk gospodarki surowcowej. W filarze społecznym głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji dla naszych działań CSR. ORLEN wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie naszej odpowiedzialności za cały cykl życia produktu - w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. Naszym celem jest również promowanie rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród naszych klientów. Wreszcie, w obszarze filaru zarządzania, koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających osadzenie ESG w naszych systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych.

W kwietniu 2020 roku ORLEN podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci stacji ORLEN w Polsce. Umożliwia im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Program lojalnościowy dla WOT wystartował 1 maja 2020 roku.

Program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających w Płocku oraz powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim. W ramach inicjatywy wnioskodawcy mogą otrzymać darowiznę m.in. na organizację szkoleń, warsztatów czy wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

Celem kampanii #WspieramyPolskę było wzmocnienie postaw konsumenckich i zachęcenie Polaków do świadomego wybierania produktów rodzimych firm. W ten sposób ORLEN wspiera polską gospodarkę i promuje ideę nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego. W czerwcu 2020 roku produkty polskich producentów stanowiły 85% asortymentu pozapaliwowego na stacjach ORLEN.

ORLEN aktywnie angażuje się w akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa również w ruchu drogowym. W 2020 roku przeprowadzono drugą edycję kampanii #DobryKierowca, która promowała zasad bezpieczeństwa na drodze. Zasady te w przystępny sposób objaśniał ambasador kampanii Robert Kubica wraz z dziećmi pracowników ORLEN z Płocka i Warszawy - małymi bohaterami spotów reklamowych. W ramach kampanii w telewizji i internecie pojawiły się cztery różne spoty: o korytarzu życia, jeździe na suwak, pierwszeństwie pieszych przed wejściem na pasy oraz przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Projekt zainicjonowany przez ORLEN, realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Głównym założeniem projektu jest podjęcie inicjatyw prozdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników tych chorób. Program ma też uświadomić mieszkańcom Płocka i okolic konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych, to tematy, na które zwracamy szczególną uwagę. Akcja miała na celu pokazanie, jak - nawet niewielkie działania - mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi i naszego otoczenia. Każdy klient wybierający stację spod znaku orła wspiera odbudowę populacji sokoła wędrownego, pomaga zebrać środki na zakup sprzętu dla strażaków i specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali, a także wspiera program stypendialny dla dzieci z rodzinnych domów dziecka. Kampania jest przykładem działania, które buduje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, a jednocześnie wzmacnia naszą relację z klientami.

Projekt zainicjonowany przez ORLEN, realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Głównym założeniem projektu jest podjęcie inicjatyw prozdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników tych chorób. Program ma też uświadomić mieszkańcom Płocka i okolic konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Od 1 stycznia 2019 roku strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą korzystać z programu lojalnościowego ORLEN dedykowanego właśnie im. Uprawnia on do korzystania z rabatu na paliwo na stacjach ORLEN oraz BLISKA.

W ramach programu wolontariatu pracowniczego można zgłaszać się do akcji inicjowanych przez Fundację ORLEN, ale także prowadzić własne działania. Warunkiem zgłoszenia projektu jest zaangażowanie co najmniej dwóch pracowników ORLEN lub Spółek Grupy Kapitałowej. Maksymalna wysokość grantu wynosi 3000 zł. Członkami zespołu realizującego projekt mogą być dodatkowo członkowie rodzin i znajomi.

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR, która jest spójna ze strategią biznesową. W celu jak najlepszej realizacji Strategii CSR wyznaczane są priorytety działań. W latach 2019-2020 położyliśmy nacisk na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, wzmocnieniem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa na drogach, a także promocją i ochroną zdrowia, szczególnie podczas pandemii COVID-19, w walkę w którą ORLEN był aktywnie zaangażowany. Angażujemy się także w projekty związane z profilaktyką zdrowotną czy edukacją w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia. Pracownikom i kontrahentom zapewnione są najlepsze możliwe warunki BHP, doskonalone jest bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków społecznościom lokalnym. Także ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności. ORLEN, wraz ze spółkami Grupy ORLEN, podejmuje szereg inicjatyw służących kształtowaniu wrażliwości ekologicznej, ochronie bioróżnorodności oraz optymalizacji wpływu działalności.

To program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, w tym dotarcie do mniejszych miejscowości i zaktywizowanie społeczności wiejskich. Projekty zgłoszone do konkursu mogły dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura, ekologia, ochrona zwierząt czy zrównoważony rozwój.

Program daje mieszkańcom małych ojczyzn możliwość ochrony miejsc pamięci, które zostały pozostawione bez śladu upamiętnienia bądź wymagają rewitalizacji. Podjęte przez lokalne społeczności działania są realną lekcją historii i patriotyzmu. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji miejsc pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

24 kwietnia 2018 roku ORLEN przystąpił do „Partnerstwa na rzecz dostępności” deklarując realizację celów programu „Dostępność Plus” koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego misją jest podwyższenie poziomu życia oraz zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami, a także osób starszych. Cel ten realizowany jest poprzez poprawę dostępności przestrzeni publicznej, usług i produktów w zakresie komunikacyjnym, informacyjnym oraz architektonicznym. Podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania ORLEN kieruje się ideą dostępności i równego traktowania, a także dąży do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu, na które ma wpływ i które może kreować.

Celem akcji ORLEN „Podatkowy Fair Play” jest uświadamianie klientom korzyści wynikających z uczciwych praktyk podatkowych oraz redukcja ryzyka, że na podstawie pozostawionych przez klientów paragonów wystawiane będą tzw. puste faktury, mogące służyć do wyłudzeń podatku VAT.

W 2017 r. ORLEN przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju, a obecnie koordynowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. ORLEN, jako firma odpowiedzialna społecznie, zaangażowała się w proces realizacji Agendy 2030 i dąży do tego, by podejmowane przez nią działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te, to m.in. zrównoważone miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz godna praca. Więcej informacji na stronie www.mpit.gov.pl oraz na www.un.org.pl.

Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów. Kodeks postępowania dla dostawców stanowi obowiązujący standard w Grupie Kapitałowej, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy i zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne.

Działająca w Czechach Fundacja ORLEN Unipetrol prowadzi program stypendialny, który jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i wyższych o profilu przyrodniczym i technicznym, a także program grantów dla szkół średnich, w którym fundacja pomaga szkołom w zakupie wyposażenia technicznego i realizacji projektów prowadzonych przez studentów w ramach kół naukowych i warsztatów. Fundacja prowadzi również projekt „Bajkowy dzień z chemią”, który przybliża tajniki chemii uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących poprzez zabawę oraz zaprezentowanie chemii jako nowoczesnej i atrakcyjnej dziedziny nauki.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat bieżących i planowanych działań Grupy ORLEN. Prezentuje proces budowy jej wartości, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje jak analizowane są trendy makro i najnowsze regulacje, a także pozwala dostrzec szerokie spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu.

ORLEN realizował Strategię CSR na lata 2015-2017. Zakładała ona, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Oznacza to, że w procesie opracowywania projektów biznesowych uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności. Filary strategii  to:

  • Organizacja, gdzie celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych.
  • Otoczenie bliskie, w którym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, oraz wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR. Działania skoncentrowane były na budowaniu wizerunku odpowiedzialnej spółki, prowadzeniu projektów z zakresu zaangażowania społecznego, promowaniu tematyki CSR wśród interesariuszy i zachęcaniu ich do odpowiedzialności.
  • Otoczenie dalekie to obszar, w którym ORLEN postawił sobie za zadanie realizowanie strategii i promowanie innowacyjności, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska. Realizowane projekty służyły rozwijaniu nowych obszarów biznesowych, prowadzeniu inwestycji w odpowiedzialny sposób, wyznaczaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie.

Wyróżnienie to jest przyznawane przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute – światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie. W tegorocznym rankingu najbardziej etycznych firm świata znajduje się 135 firm reprezentujących 47 branż z 22 krajów. Tytuł wyróżnienia odnosi się do etyki, jednak ubiegająca się o nie firma musi także wykazać się efektywnymi i udowodnionymi działaniami w zakresie, m.in.: ładu korporacyjnego, compliance - czyli zarządzania zgodnością i ryzykiem - BHP, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej, weryfikacji dostawców, przeciwdziałania korupcji.

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. W ciągu 7 lat istnienia Fundacja przekazała ponad 7,5 mln zł na realizację 639 projektów społecznych oraz przyznała uzdolnionej młodzieży z lokalnych szkół 241 stypendiów naukowych. Statystycznie pomocą fundacji objęty został każdy mieszkaniec Włocławka - ponad 101 tys. beneficjentów w kilkuletniej historii działalności instytucji. Do kluczowych programów realizowanych przez Fundację należą: Konkurs Grantowy Fundacji „Budujemy mosty”, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, „Wakacje z Fundacją”, „Wybieram sport”, „Uczę się z ANWILEM”, program stypendialny „Primi inter Pares” i „Młodzi z ANWILEM”. Więcej informacji na stronie: www.anwildlawloclawka.pl

W 2014 roku ORLEN podpisał „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Koncern stał się tym samym jedną z firm wspierających realizację „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development).

Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy, który certyfikował i przyznał tytuł pond 1500 organizacjom w 118 krajach na pięciu kontynentach. Program Top Employers umożliwia organizacjom m.in. porównywanie swoich praktyk HR z praktykami innych certyfikowanych pracodawców oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów. Więcej informacji na stronie www.top-employers.com

Kodeks etyczny dotyczący relacji firmy z otoczeniem zewnętrznym, m.in. z klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną, partnerami biznesowymi czy konkurencją. Dokument obowiązuje w całej Grupie ORLEN.

Celem projektu jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. Dokument wskazuje na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Respect Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W skład indeksu wchodzą spółki, które charakteryzuje m.in. wysoka jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład korporacyjny. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – Respect Index – zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie 2009 roku i zawierał 16 firm. Więcej informacji na stronie: www.respectindex.pl.

To narzędzie realizacji strategii CSR, które określa cztery priorytety zaangażowania dobroczynnego Koncernu:

  • ORLEN dla środowiska - wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom, utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego, realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • ORLEN dla społeczeństwa - wspieranie rodzinnych domów dziecka oraz młodzieży opuszczającej domy dziecka, grup wykluczonych społecznie, w tym osób z niepełnosprawnościami, inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin, inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych.
  • ORLEN dla bezpieczeństwa i zdrowia - wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych, podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach, instytucji i placówek medycznych, inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
  • ORLEN dla sportu, edukacji i kultury - wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu, dotyczących edukacji i nauki, młodych talentów, inicjatyw ochrony i renowacji zabytków, inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.

Polityka dobroczynności określa także zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Działania dobroczynne są podejmowane bezpośrednio przez Grupę ORLEN, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN, Fundacji ANWIL dla Włocławka, Fundacji ORLEN Unipetrol oraz Fundacji Energa.

To długofalowy program na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach realizowany przez ORLEN. Głównym założeniem programu jest edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostarczanie narzędzi pomocnych w zdobywaniu wiedzy oraz prezentowanie dobrych praktyk.

ORLEN był jedną z pierwszych firm w Polsce, które wprowadziły kodeks etyczny w spółce, tj. zbiór wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Koncernu. Dokument regulował kwestie etyczne, w tym zagadnienia dotyczące respektowania praw człowieka, równości szans czy przeciwdziałania korupcji. Kodeks zapewniał również pracownikom możliwość wyjaśnienia wątpliwości czy zgłoszenia odpowiednim organom zauważonych nieprawidłowości.

Pierwszy raport społeczny ORLEN, który prezentował działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanych w 2002 roku.

Koncern jest jednym z założycieli i fundatorów pierwszej tego typu w kraju inicjatywy opartej na partnerstwie sektorowym, w której przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w jej działalności w ramach wolontariatu. Fundacja wspiera finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę. Działania Fundacji skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których pieniądze przekazywane są na inicjatywy mieszkańców, grup formalnych oraz projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płock oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. „Fundusz Grantowy dla Płocka” został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Fundacja została zarejestrowana 20 sierpnia 2001 roku pod nazwą Fundacja „ORLEN - DAR SERCA". W 2019 roku, dla wzmocnienia spójności z ORLEN, fundacja zmieniła nazwę na Fundacja ORLEN.

Program o zasięgu ogólnopolskim realizowany od 2000 roku przez Fundację ORLEN i ORLEN, którego celem jest wspieranie strażaków z państwowych oraz ochotniczych jednostek straży pożarnej. W ramach programu jednostki mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego, przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

Program „Responsible Care” stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. W Polsce ten prośrodowiskowy program funkcjonuje pod skrzydłami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego już od 1992 roku pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Jego realizatorami są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz: ochrony środowiska, ochrony zdrowia czy wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Poprzedniczką Fundacji ORLEN była powołana w 1997 roku Fundacja Petrochemia Dzieciom, którą utworzyliśmy, by nieść pomoc dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki medycznej oraz by wspierać placówki służby zdrowia przeznaczone dla dzieci. W latach 1997-2002 Fundacja Petrochemia Dzieciom finansowała koszty operacji, zabiegów i badań specjalistycznych, pobytu w szpitalach i sanatoriach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, zakupu indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, protez i innych środków zaopatrzenia medycznego.