Zrównoważony rozwój

Społeczności

Relacje z otoczeniem i społecznościami

ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do prowadzenia działań CSR, w tym właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Chcemy być ważnym partnerem dla interesariuszy w ich odpowiedzialnym rozwoju. Dlatego prowadzimy szereg działań dla społeczeństwa, środowiska, pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Staramy się, aby nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Chcemy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Cele na 2026

 • Wdrożenie kompleksowego systemu komunikacji ze społecznościami lokalnymi w tym:
  • Powołanie Rzecznika ds. Społeczności Lokalnych;
  • Wdrożenie systemu zarządzania zgłoszeniami od społeczności lokalnych;
  • Wdrożenie Polityki zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi w Grupie ORLEN.
 • Powstanie nowego programu ORLEN Dobrym Sąsiadem.

Cele na 2030

 • Standaryzacja kompleksowego systemu komunikacji ze społecznościami lokalnymi w Grupie ORLEN.
 • Przeprowadzenie analizy form dialogu ze społecznościami lokalnymi w spółkach Grupy ORLEN.
 • Wdrożenie spójnego systemu komunikacji ze społecznościami lokalnymi oraz procesu zarządzania zgłoszeniami dla spółek Grupy ORLEN.
 • Rozwój programu ORLEN Dobrym Sąsiadem w Grupie ORLEN.

Zobowiązanie

 • Wspieramy rozwój społeczności lokalnych i prowadzimy z nimi dialog.

Cele na 2026

 • Opracowanie Programu sprawiedliwej transformacji poprzez:
  • Przeprowadzenie analizy i identyfikacji potrzeb społecznych mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcenia gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną;
  • Stworzenie założeń programu dla min. trzech obszarów najbardziej wymagających działań, w tym m.in. pogram przekwalifikowania pracowników aktywów wygaszanych i przekształcanych w procesie transformacji.

Cele na 2030

 • Wdrożenie Programu sprawiedliwej transformacji, w tym:
  • Realizacja programu dla min. trzech obszarów najbardziej wymagających działania;
  • Rozszerzenie programu w wybranych miejscowościach, w których działają spółki Grupy ORLEN.

Zobowiązanie

 • Włączamy społeczności w proces sprawiedliwej transformacji.

Cele na 2026

 • Realizacja kampanii promujących idee zrównoważonego rozwoju skierowanych do klientów, pracowników, dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych.
 • Realizacja programu ochrony środowiska w tym m.in. współpraca fundacji korporacyjnych z przedstawicielami społeczności z terenów o wysokiej wartości przyrodniczej.

Cele na 2030

 • Realizacja kampanii promujących zrównoważony styl życia, w tym rozwój projektów społecznych rozszerzających dotychczasowe praktyki włączania osób wykluczonych.
 • Realizacja programu ochrony przyrody, w tym budowanie partnerstw na rzecz realizacji tego celu.

Zobowiązanie

 • ORLEN liderem edukacji oraz działań na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju

Zobacz również

Strategia zrównoważonego rozwoju

Rzecznik do spraw społeczności lokalnych

Zależy nam, aby przedstawiciele społeczności lokalnych mieli możliwość swobodnego zgłaszania uwag, opinii i wątpliwości dotyczących działalności naszej spółki. Prowadzimy dialog dbając o wysoką jakość relacji opartych na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu.