Zobacz także:
Działalność wydobywcza

ORLEN Upstream odpowiada za realizację strategii PKN ORLEN w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecnie Spółka prowadzi działania operacyjne w Polsce i Kanadzie.

Działalność w Polsce

W Polsce ORLEN Upstream koncentruje swoją działalność poszukiwawczo-wydobywczą w województwie wielkopolskim, małopolskim, pomorskim oraz podkarpackim. Spółka samodzielnie prowadzi prace na obszarze 11 koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze złóż, ponadto w ramach kolejnych 18 prowadzi działania wspólnie z partnerem PGiNG S.A.

Zarządzanie działalnością w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ze złóż węglowodorów oparte jest o wdrożony przez ORLEN Upstream Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 oraz PN-N 18001:2004. System ten wspomaga efektywną realizację ww. projektów i zapewnia realizację działalności poszukiwawczo–wydobywczej na światowym poziomie.

Konsekwentna realizacja strategii poszukiwawczej ORLEN Upstream, doprowadziła do odkrycia nowych, perspektywicznych złóż węglowodorów. Jednym z nich jest wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego Bystrowice występujące w utworach mioceńskich na obszarze koncesji Siennów-Rokietnica, położonej we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Aktualnie prowadzone są intensywne prace mające na celu wykonanie projektu zagospodarowania odkrytego złoża gazu ziemnego i podłączenie do sieci gazociągów przesyłowych Gaz-System.

Kolejnym odkryciem są złoża zaazotowanego gazu ziemnego na obszarze Bajerze i Tuchola w utworach węglanowych dolomitu głównego Ca2 i karbonu dolnego, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka uzyskała stosowne decyzje środowiskowe w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu ww. złóż gazu ziemnego. Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych, niezbędnych decyzji i pozwoleń. Opracowany został również projekt zagospodarowania złoża, uwzględniający zastosowanie specjalnych generatorów, wykorzystujących przy produkcji prądu zaazotowany gaz ziemny.

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce odbywa się we współpracy z PGNiG S.A. (udział ORLEN Upstream wynosi 49%). Średnie wydobycie wyniosło 1 tys. boe/d. Zasoby 2P posiadane przez Grupę ORLEN w Polsce wyniosły na koniec 2019 roku około 11 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe), w tym 8% to węglowodory ciekłe, a 92% to gaz.

Działalność w Kanadzie

ORLEN Upstream od 2013 roku prowadzi działalność wydobywczą w Ameryce Północnej, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada.

Strategia PKN ORLEN, w odniesieniu do segmentu upstream, od początku zakładała, oprócz organicznego rozwoju, także rozszerzanie działalności w drodze akwizycji. W obszarze zainteresowania koncernu znajdowały się dojrzałe i stabilne rynki oil & gas, o sprzyjającym otoczeniu politycznym, prawnym oraz podatkowym. W efekcie, w ostatnich latach w Kanadzie dokonano kolejnych akwizycji oraz rozwinięto działalność operacyjną na obszarze posiadanych licencji. Aktualnie kluczowe kanadyjskie aktywa koncernu zlokalizowane są w obrębie prowincji Alberta, w regionach: Kakwa (formacja Montney), Ferrier Strachan (formacja Cardium), Lochend (formacja Cardium), Kaybob (formacja Dunvegan). Eksploatacja prowadzona jest głównie z utworów niekonwencjonalnych typu „tight gas” i „tight oil”, przy zastosowaniu odwiertów horyzontalnych oraz wielosekcyjnych zabiegów szczelinowania hydraulicznego.

W ramach dezinwestycji obszarów o mniejszym znaczeniu biznesowym, w 2019 roku rozliczono podpisaną w 2018 roku umowę sprzedaży aktywów Pouce Coupe.

Obecnie najważniejsze aktywa wydobywcze firmy znajdują się w rejonach Kakwa i Ferrier. W rejonie Kakwa głównym obiektem wydobycia jest gaz ziemny z dużą ilością kondensatu, wydobywany z formacji Montney, natomiast w obszarze Ferrier wydobywana jest ropa naftowa i gaz ziemny z dużą ilością węglowodorów ciekłych z formacji Cardium. Obie wspomniane formacje zaliczają się do głównych, niekonwencjonalnych formacji naftowych w Zachodniej Kanadzie, a formacja Montney także w całej Ameryce Północnej.

Poza wspomnianymi głównymi aktywami Grupa ORLEN posiada mniejsze aktywa produkcyjne w innych rejonach Alberty i Zachodniej Kanady, w tym m.in. w rejonach Lochend i Kaybob, w których wydobywa przede wszystkim ropę naftową z gazem ziemnym.

ORLEN Upstream Canada posiada także 4% udziałów w projekcie budowy terminala eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady (prowincja Nowa Szkocja) – Goldboro LNG, który znajduje się we wstępnej fazie realizacji.

W 2019 roku uzyskano średnią produkcję na poziomie ponad 17,2 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (MBOE/D), z czego ponad 53% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa naftowa, kondensat i LPG). Zasoby węglowodorów w kategorii rezerw 2P na koniec 2019 r. wyniosły ponad 186 mln BOE.

 

NASZE MARKI