O FIRMIE

ESG

Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG są ważnym elementem zarządzania strategicznego. Zagadnienia ESG są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ORLEN w celu wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.


Środowisko

Zarządzanie kwestiami klimatu jest głównym elementem zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN. Dotychczasowe standardy i systemy zarządzania zmieniliśmy w kierunku strategicznych działań, które zmniejszają wpływ koncernu na zmiany klimatu, a także dostosowują modele biznesowe do fizycznych konsekwencji tych zmian na aktywa firmy.

Społeczeństwo

Naszym priorytetem w każdej działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. To oznacza, że w budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość.

Zarządzanie

ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Dbamy o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewniamy łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji.


Nasze projekty