30.12.2004

NWZA PKN ORLEN zakończyło obrady

Akcjonariusze PKN ORLEN, podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęli uchwały dotyczące sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy podjętą podczas dzisiejszego NWZA, Spółka od 1 stycznia przyszłego roku, będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Ustawa nakłada możliwość, a nie obowiązek, stosowania MSR w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych. Dla ujednolicenia zasad stosowanych w sprawozdaniach jednostkowych i skonsolidowanych konieczna była decyzja WZA. PKN ORLEN zdecydował się na ujednolicenie sprawozdań ze względu na transparentność spółki a także dla uniknięcia podwójnej sprawozdawczości.

Według przyjętej przez NWZA uchwały, PKN ORLEN S.A. począwszy od 2005 r. będzie sporządzał wszelkie sprawozdania finansowe na podstawie MSR.

Rachunkowość zgodną z zasadami MSR, prowadzona będzie również przez Spółki z Grupy Kapitałowej.

PKN ORLEN S.A. jako wiodąca spółka publiczna stara się prowadzić politykę zgodną z oczekiwaniami inwestorów. Wprowadzenie MSR pozwoli na dopełnienie obowiązku formalnego, ale jednocześnie stworzy inwestorom możliwość pełnego i rzetelnego porównania wyników Spółki z osiągnięciami europejskich i światowych firm z sektora naftowego.

Jednocześnie z porządku obrad NWZA wycofany został punkt o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.