02.11.2004

Trójstronne porozumienie o działalności naukowo-badawczej

Prezydent Miasta Płocka, Prezes PKN ORLEN SA oraz Rektor Politechniki Warszawskiej zawarli dziś trójstronne porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowo – badawczej, w ramach projektu tworzenia Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Płocku (PPP-T).

Realizacja projektu opiera się o trzy fundamenty - przemysł, technologię i naukę. W obszarze nauki istotną rolę odegrają działające w Płocku uczelnie i ośrodki naukowe.

Szczególnie ważna, dla powodzenia misji PPP-T, jest współpraca twórców Parku z filią Politechniki Warszawskiej w Płocku, ze względu na jej lokalizację oraz fakt, iż zakres nauczania skoncentrowany jest wokół nauk chemicznych. Sprzyja to połączeniu działalności miasta, koncernu i uczelni w sferze naukowo – badawczej. Wyniki długoletniej współpracy Politechniki z PKN ORLEN wykazują bowiem, że pozwala ona na efektywne wykorzystywanie badań naukowych.

Projekt płockiego parku jest realizowany w partnerstwie publiczno – prywatnym przez PKN ORLEN S.A. i miasto Płock. Misją PPP-T jest stworzenie liczącego się w Europie ośrodka, zorientowanego na kreowanie i wspomaganie procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo - badawczych oraz edukacji. Profil działania Parku koncentruje się na chemii i dziedzinach z nią powiązanych ze względu na podstawową działalność PKN ORLEN S.A. oraz istniejący potencjał naukowo – badawczy.

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (PPP-T) jest jednym z najważniejszych elementów Centralnego Okręgu Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Technik i Technologii – wspólnej inicjatywy administracji publicznej, przemysłu i ośrodków akademickich. Obejmie on obszar utworzony w trójkącie Płock – Warszawa – Łódź. Patronat nad tą inicjatywą objął Marszałek Sejmu RP, Józef Oleksy.

Zgodnie z przyjętą deklaracją, celem działania Centralnego Okręgu jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy oraz pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności. Projekt ten wpisuje się w realizowaną w UE strategię Lizbońską, której podstawowym celem jest budowa w UE do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

BIURO PRASOWE
PKN ORLEN SA