20.01.2004

Komunikat prasowy

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu 20 stycznia b.r. podjęła uchwały:
1) Przyznała budżet w wysokości 330 000 tys. PLN na kontrakt z ABB Lummus Global GmbH na wykonanie podstawowych wymogów umowy, intensyfikacji instalacji Butadienu oraz na uzupełnienie niezbędnej infrastruktury
2) W sprawie udzielenia poręczeń dla niemieckich spółek zależnych, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie poręczeń dla Orlen Deutschland GmbH, Orlen Deutschland Immobilien GmbH oraz ich prawnych następców w zakresie łącznych limitów całkowitego zaangażowania Spółki.
W ramach bieżącego monitoringu projektów o znaczeniu strategicznym rada wydała zgodę na realizację zamierzenia inwestycyjnego związanego z intensyfikacją kompleksu wytwórni Olefin II do 700 tys. ton etylenu i 380 tys. ton propylenu na rok. Zarząd przedstawił także bieżący monitoring z funkcjonowania spółki, w tym analizę zmian otoczenia rynkowego i konkurencji, oraz pozycję firmy w obszarach marketingu i sprzedaży. Rada wydała także zgodę na zmianę terminu zakończenia aktualnie realizowanych zadań związanych z Rewampingiem instalacji Olefin II i jej infrastruktury. Rada oceniła wpływ ustawy i rozporządzeń dotyczących biopaliw na kształtowanie rynku oraz ich implikacje dla PKN ORLEN S.A. W obszarze informacyjnym dyskutowano nad planami audytu wewnętrznego na 2004 rok, zaawansowania prac dotyczących Planu Techniczno-Ekonomicznego, jak również na temat działań na rzecz projektu budowy koncernu regionalnego.
Kolejne posiedzenie rady zostało zwołane na 28 b.m.