07.07.2005

Nowy Program Optymalizacji Kosztów

PKN ORLEN wdraża nowy program „OPTIMA”, którego założenia przewidują uzyskanie do roku 2009 minimum 600 mln zł oszczędności w kosztach operacyjnych oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kolejne 600 mln zł, przy pełnej realizacji projektów zaplanowanych w strategii Koncernu na najbliższe cztery lata. OPTIMA obejmie zarówno spółkę macierzystą PKN ORLEN jak i spółki Grupy Kapitałowej.

PKN ORLEN chce być liderem branży w regionie pod względem efektywności działania. Aby Koncern mógł uzyskać miano najlepszego w regionie niezbędna jest dodatkowa redukcja kosztów.

- Poprawa efektywności kosztowej i inwestycyjnej jest jednym z kluczowych elementów ogłoszonej przez ORLEN strategii budowy własnej wartości. Za wzorzec przyjmujemy najlepsze praktyki w branży – mówi Prezes Zarządu Igor Chalupec. Koncern do końca 2005 r. będzie realizował dotychczasowy program redukcji kosztów operacyjnych (KPRKO), uruchomiony w 2003 r. Zgodnie z deklaracjami spółka na koniec 2005 r. osiągnie planowany dla tego programu cel - 800 mln zł trwałej redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Koncern przystępuje do wdrożenia programu OPTIMA, ukierunkowanego na wykorzystanie zidentyfikowanego nowego potencjału oszczędności.

Nowy program znacząco poszerza zakres działań oszczędnościowych. Poza założeniami dotyczącymi poprawy wydajności produkcyjnej i logistycznej Koncernu, OPTIMA dodatkowo zakłada kompleksową poprawę efektywności kosztowej we wszystkich funkcjach biznesowych w spółkach zależnych. Centralizacji ulegną także funkcje wsparcia dla kluczowych spółek grupy poprzez utworzenie dla nich Centrów Usług.

Blisko połowa ze spodziewanych 600 mln zł oszczędności w kosztach operacyjnych pochodzić będzie z nowych obszarów, nie objętych przez dotychczasowy KPRKO. Około 135 mln zł oszczędności zostanie wygenerowanych w spółkach zależnych, takich jak: Anwil, Rafineria Trzebinia, Rafineria Nafty Jedlicze, ORLEN Oil, ORLEN Asfalt i IKS Solino. Przy czym poziom redukcji będzie dodatkowo zwiększony w wyniku wdrożenia OPTIMY w koncernie UNIPETROL. W segmencie produkcji i logistyki oczekiwana redukcja sięgnie 125 mln zł.

Około 100 mln zł oszczędności spodziewanych jest w wyniku usprawnienia i centralizacji procesów zakupowych w PKN ORLEN i Grupie Kapitałowej. Wzrost efektywności funkcji wsparcia takich jak rachunkowość, kadry, administracja czy informatyka przynieść ma dodatkowych 60 mln zł. Duży wkład w redukcję kosztów będą miały zmiany planowane w segmencie detalicznym. PKN ORLEN chce zaoszczędzić około 190 mln zł w wyniku restrukturyzacji sieci detalicznej, m.in. obniżając koszty funkcjonowania stacji paliw oraz zmniejszając koszty zmienne.

Czteroletni harmonogram dla obszaru kosztów operacyjnych przewiduje w ramach OPTIMY wypracowanie pierwszych 250 mln zł oszczędności już w przyszłym roku, a poziom redukcji 420 mln zł firma powinna uzyskać jeszcze rok później. Oszczędności rzędu 540 mln zł ORLEN osiągnie w 2008, a deklarowane minimum - 600 mln zł w 2009 r.

PKN ORLEN planuje także osiągnąć dodatkowe oszczędności w nakładach inwestycyjnych na poziomie minimum 600 mln zł do roku 2009, przy założeniu realizacji wszystkich planowanych celów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej. Optymalizacja nakładów, centralizacja zakupów dóbr i usług inwestycyjnych, usprawnienie procesów planowania, a także realizacja i weryfikacja projektów inwestycyjnych to podstawowe działania mające przynieść oczekiwaną redukcję nakładów kapitałowych w stosunku do założeń strategii PKN ORLEN. Obszarami generującymi dodatkowe oszczędności CAPEX w latach 2006-2009 będą: produkcja, hurt i logistyka (310 mln zł) oraz spółki zależne Koncernu (290 mln zł).

- Oceniamy, że w 2009 r. zsumowane efekty redukcji kosztów poprzez realizację KPRKO i wdrażanej właśnie OPTIMY przyniosą minimum 1,4 mld zł trwałych oszczędności. Natomiast w obszarze inwestycji mamy zamiar w ciągu czterech lat efektywnie zoptymalizować nakłady zachowując w pełni plan realizacji projektów – stwierdził Jan Maciejewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Kosztami i Informatyki.