14.11.2005

Skonsolidowane wyniki PKN ORLEN-III kwartał 2005 r.

Grupa Kapitałowa PKN ORLEN w III kwartale osiągnęła rekordowy kwartalny zysk netto na poziomie 980 mln zł. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 18,3%, a poziom zysku EBITDA - 1 622 mln zł. Program redukcji kosztów operacyjnych w tym kwartale przyniósł 228 mln zł oszczędności. W sumie efekty KPRKO wypracowane w ciągu trzech kwartałów tego roku pozwoliły wykonać 82% rocznego planu oszczędności.

Istotnym czynnikiem otoczenia makroekonomicznego kształtującym warunki gospodarcze w III kwartale tego roku były wysokie ceny ropy. Średnia cena ropy Brent wyniosła 61,63 USD/b, a różnica pomiędzy jej notowaniami w III kw. 2005 r. w stosunku do III kw. 2004 r. sięgnęła 48%. W tym samym czasie dyferencjał notowań Brent/Ural był na poziomie 4,50 USD/b. Marża rafineryjna w tym okresie wyniosła średnio 6,09 USD/b, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 11%.

- Z satysfakcją odnotowaliśmy wzrost wyników, chociaż nie wszystkim segmentom naszej działalności sprzyjała koniunktura- komentuje Paweł Szymański, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansów
- Wypracowane rezultaty zawdzięczamy przede wszystkim konsekwentnej realizacji programów redukcji kosztów i poprawy efektywności - podkreśla Paweł Szymański.

Aby ocenić wpływ działań restrukturyzacyjnych i efektywnościowych, począwszy od tego roku, dla lepszego porównania należy analizować wyniki Koncernu przy przeliczeniu na analogiczne jak w ubiegłym roku warunki makroekonomiczne, a także eliminując tegoroczny wpływ konsolidacji Unipetrol (w tym negative goodwill), w tym także rezerwę na ryzyko gospodarcze zawiązaną w II kw. bieżącego roku.
W przypadku EBITDA, po 9 miesiącach 2005 roku uzyskano w warunkach porównywalnych wzrost o 13,5%. Wzrost ten wpływa także na poziom wskaźnika ROACE, który w warunkach porównywalnych z 2004 roku, po 9 miesiącach 2005 roku osiągnąłby wartość 23,6% czyli o 3,6pp ponad poziom ubiegłego roku.

Przychody Koncernu w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 13 075 mln zł i były wyższe niż w III kw. 2004 r. o 54%. Grupa wypracowała zysk operacyjny na poziomie 1 195 mln zł - wyższy o ponad 20% od rezultatu III kwartału roku 2004. Zysk netto wyniósł 980 mln zł - o ponad 17 % więcej niż rok wcześniej.

Istotny wpływ na wyniki Grupy ORLEN w III kwartale miał fakt konsolidacji efektów działalności Unipetrolu w wynikach poszczególnych segmentów. Udział czeskiego holdingu w kształtowaniu przychodów grupy w tym okresie zamknął się sumą 3 656 mln zł. Wpływ na zysk operacyjny wyniósł 132 mln zł, w tym największe oddziaływanie odnotowano w zakresie segmentu petrochemicznego i rafineryjnego. W zysku netto udział Unipetrolu wyniósł 60 mln zł.

W ciągu III kwartału 2005 r. w efekcie redukcji kosztów operacyjnych Koncern uzyskał 228 mln zł oszczędności. Łącznie z wynikami poprzednich kwartałów Kompleksowy Program Redukcji Kosztów Operacyjnych (KPRKO) przyniósł w 2005 roku 655 mln zł, co stanowi 82 % realizacji planu rocznego, obliczonego na 800 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Koncernu w III kwartale był segment rafinerii, hurtu i logistyki - 7 084 mln zł (w tym Unipetrol - 2 248 mln zł). Dzięki korzystnym warunkom rynkowym, wzrostowi efektywności i wolumenu sprzedaży, osiągnięto w tym obszarze zysk operacyjny na poziomie 1 132 mln zł (Unipetrol - 74 mln zł), czyli o prawie 49% więcej niż rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2005 roku wynik segmentu wyniósł ponad 3,2 mld zł i był wyższy o ponad 83% od rezultatu osiągniętego w takim samym przedziale czasowym 2004 roku. Na poprawę wyniku wpłynęła ujęta w bieżącym roku nadwyżka wartości godziwej nabytych aktywów netto nad ceną nabycia.

Program redukcji kosztów w segmencie przyniósł ponad 68 mln zł oszczędności. W porównaniu z III kw. 2004 r. wielkość sprzedaży w tym obszarze wzrosła o 33%, a jej wartość o prawie 72%. Koncern odnotował zdecydowanie większą, niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, sprzedaż olejów napędowych (64,9%), benzyn (30,9%) i paliwa lotniczego (17,5%).

W segmencie sprzedaży detalicznej w III kwartale 2005 r. przychody wzrosły o 28% (bez uwzględnienia Unipetrolu - 13%) w stosunku do porównywalnego kwartału roku ubiegłego i ukształtowały się na poziomie 3 999 mln zł (wpływ konsolidacji Unipetrol a.s.- 464 mln zł). Jednak wynik działalności operacyjnej był niższy niż w III kw. 2004 i wyniósł 59 mln zł (w tym Unipetrol - 2 mln zł). Rezultat ten jest m.in. efektem gwałtownego wzrostu cen produktów paliwowych we wrześniu, wywołanego huraganami Karina i Rita, który spowodował spadek konsumpcji paliw i realizację niższego wolumenu sprzedaży. Wpłynęło to na wynik segmentu w wymiarze 10 mln zł. Dodatkowe obciążenie finansów segmentu stanowi rezerwa 16 mln zł związana z kosztami likwidacji stacji paliw.
Program KPRKO przyniósł oszczędności rzędu ponad 58 mln zł. Łącznie, trzy kwartały bieżącego roku ukształtowały wynik na poziomie prawie 281 mln zł w stosunku do 49,6 mln zł wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego.

Słabszy wynik osiągnął w III kw. segment petrochemiczny. Mimo znacznego wzrostu przychodów o 62%, do poziomu 1 781 mln zł ( w tym Unipetrol- 940 mln zł) osiągnął on niższy o 29% zysk operacyjny w stosunku do III kw.2004 - 158 mln zł (Unipetrol-88 mln zł). Osiągnięte wyniki były efektem osłabienia marż na produkty petrochemiczne.
Dodatkowo, w ramach planowego postoju remontowego instalacji Olefin II oraz rozruchu nowych, zintensyfikowanych instalacji, nastąpił spadek ilościowy sprzedanych produktów petrochemicznych. Negatywny wpływ na wynik segmentu miał również planowy postój Hydrokrakingu.
Realizacja KPRKO w tym segmencie przyniosła prawie 10,5 mln zł oszczędności.

- W październiku ogłosiliśmy program integracji z Unipetrolem, prezentując tym samym konkretne cele w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej. Zgodnie z założeniami opracowaliśmy plan działań w odniesieniu do ORLEN Deutschland. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekt nowej inwestycji wartej 2,3 mld zł - budowy instalacji paraksylenu i kwasu tereftalowego, której realizacja przedłuży łańuch budowania wartości w zakresie petrochemii - dodał Prezes Zarządu PKN ORLEN, Igor Chalupec.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w planowanym terminie, tj 1 stycznia 2006 r. wdrożymy w Grupie PKN Orlen nową strukturę zarządczą opartą o zasady zarządzania segmentowego. Cała Grupa, niezależnie od formy prawnej danego podmiotu, stanowić będzie jedną całość, kierującą się jednakowymi zasadami działania a optymalizacja naszych działań obejmie nie poszczególne spółki a całą Grupę - powiedział Prezes Zarządu.