14.11.2005

Zarządzanie Segmentowe w Grupie ORLEN

Począwszy od 1 stycznia 2006 r. wdrożona zostanie w Grupie PKN ORLEN nowa struktura zarządcza oparta o zasady zarządzania segmentowego. Celem zmian jest dalsza poprawa efektywności działania w ramach rosnącej i stale się rozwijającej się Grupy Kapitałowej ORLEN.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w planowanym terminie, tj 1 stycznia 2006 r. wdrożona zostanie w Grupie PKN ORLEN nowa struktura zarządcza oparta o zasady zarządzania segmentowego. Celem zmian jest dalsza poprawa efektywności działania w ramach rosnącej i stale rozwijającej się Grupy Kapitałowej ORLEN. Cała Grupa, niezależnie od formy prawnej danego podmiotu, stanowić będzie jedną całość, kierującą się jednakowymi zasadami działania, a optymalizacja działań obejmie nie poszczególne spółki a całą Grupę. Główną zasadą zarządzania segmentowego jest spójne współdziałanie w ramach Koncernu - jeden zespół działa według wspólnej strategii, mając wspólne cele i współodpowiedzialność za wyniki.

Zarządzanie segmentowe oznacza znacznie większą integrację Koncernu w ramach Grupy. Program ma na celu usprawnienie koordynacji działalności poszczególnych segmentów biznesowych. Stwarza warunki podnoszenia efektywności działania, inwestycji oraz wykorzystania korzyści skali i synergii między spółkami. Przykładem może tu być np. sprawne zarządzanie optymalizacją marż w skali całego Koncernu, polityka zakupowa. Ogromne znaczenie odegra także spójna polityka kadrowa.

Zarządzanie segmentowe oznacza także znaczące uproszczenie procedur. Część decyzji operacyjnych będzie oddelegowana na szczeble dyrektorskie i kierownicze - tym bardziej zostaje jednoznacznie określona odpowiedzialność i koncentracja na kluczowych zadaniach.

Nowe zasady zarządzania powinny przynieść Koncernowi wymierne korzyści, jak w przypadku wielu firm, które już je wdrożyły. Korzyści te obejmą m.in.:

  • możliwość optymalizacji planowania inwestycyjnego oraz operacyjnego w warunkach produkcji wielozakładowej
  • oszczędności kosztowe w skali całego Koncernu poprzez obniżenie jednostkowych kosztów zakupów, redukcję części funkcji wsparcia w spółkach grupy, koordynację działań marketingowych i PR,
  • uspójnienie decyzji strategicznych i decentralizację funkcji operacyjnych
  • optymalizację zasobów kadrowych w poprzek całej Grupy Kapitałowej

Począwszy od 1 stycznia 2006 r. wyodrębnionych zostanie 6 segmentów biznesowych: Rafineria, Oleje, Hurt, Detal, Petrochemia, i Chemia, kierowanych przez dyrektorów wykonawczych, którzy przejmą część zadań zarządu a jednocześnie, w ramach obowiązujących procedur i przepisów, przejmą zadanie koordynacji operacyjnej danej działalności w poprzek całej Grupy Kapitałowej.

Zdecydowana większość dyrektorów wykonawczych wywodzi się z Koncernu. Wdrożenie zasad zarządzania segmentowego obejmie, zgodnie z założeniami, czeską grupę kapitałową począwszy od 1 stycznia 2007 r.