03.02.2005

Strategia budowy własnej wartości PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2005 zaakceptowała nową strategię rozwoju Koncernu.

Strategia PKN ORLEN bazuje na nowej misji Koncernu:
"Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne".

PKN ORLEN będzie przede wszystkim budował własną wartość w oparciu o maksymalne wykorzystanie potencjału jakim dysponuje. Nowa strategia zakłada dalszą poprawę efektywności oraz realizację ściśle wyselekcjonowanych inwestycji o wysokiej stopie zwrotu. PKN ORLEN w ramach koncentracji na podstawowych rodzajach działalności wzmocni obecność w kluczowych obszarach biznesowych na rynkach macierzystych, kontynuując jednocześnie restrukturyzację portfela swoich aktywów.

Jako jeden z najważniejszych priorytetów wskazano sprawną integrację Unipetrolu i realizację wynikających z tego synergii w wypadku otrzymania od Komisji Europejskiej pozytywnej decyzji pozwalającej na dokonanie transakcji. Pozwoli to w następstwie stworzyć platformę do dalszych inwestycji w Czechach.

Za istotne uznano również odpolitycznienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie przejrzystych zasad ładu korporacyjnego oraz polityki zarządzania kadrami opartej na merytorycznych przesłankach.

Nowa strategia została oparta o szereg szczegółowych analiz dotyczących między innymi przyszłości rynków przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. W rezultacie określono ścieżki, które pozwolą doprowadzić Koncern do statusu najlepszego przedsiębiorstwa w swojej klasie.

PKN ORLEN będzie prowadził monitoring możliwości ekspansji pod kątem dostępności oraz spełnienia ostrych kryteriów oceny potencjalnych inwestycji w obszarze sprzedaży i przerobu - downstream a także, przy spełnieniu dodatkowych warunków, w obszarze poszukiwań i wydobycia - upstream z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa dostaw.

W obecnej chwili Orlen Deutschland nie posiada wystarczającej masy krytycznej aby zapewnić zakładany poziom efektywności. Nie realizuje ponadto zakładanego planu dochodów. Wedle ocen masa krytyczna może zostać osiągnięta po uzyskaniu 10% udziału w rynku. Rynek niemiecki jest jednym najbardziej konkurencyjnych w Europie, charakteryzuje się niższym potencjałem wzrostu. Koncern zamierza przeprowadzić wnikliwą analizę działalności Orlen Deutschland, który powinien być rozwijany do osiągnięcia masy krytycznej lub rozważona zostanie sprzedaż aktywów.

Strategiczne partnerstwo oraz regionalna konsolidacja mogą zostać rozważone po zrealizowaniu postawionych celów lub, gdy będą one służyły przyspieszeniu realizacji strategii.

Prezes Zarządu Igor Chalupec, komentując przyjęcie przez Radę Nadzorczą nowej strategii, powiedział:
- Sam tytuł nowej strategii wyraźnie pokazuje gdzie zostały położone akcenty na najbliższe miesiące i lata. Nowa strategia obejmuje horyzont czasowy do końca 2009r., ale nie oznacza to, że jeśli uda nam się osiągnąć zakładane cele wcześniej, siądziemy zakładając ręce i zaczniemy wypoczywać. Wprost przeciwnie, będzie to chwila, aby poczynić kolejne kroki rozwijając firmę.

Założone w strategii główne cele finansowe Grupy PKN ORLEN do osiągnięcia na koniec 2009r. założone w strategii to:

 • EBITDA na poziomie ponad 6 mld PLN
  (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)
 • ROACE na poziomie 17,5%
  (średnioroczny zwrot z zaangażowanych kapitałów)
 • CAPEX w latach 2005-2009 8,5 mld PLN
  (nakłady inwestycyjne w Grupie PKN ORLEN)
 • Dźwignia finansowa (gearing) 30-40%
 • Stopa wypłaty dywidendy 30%

Wyżej wymienione nakłady nie obejmują Unipetrolu i Orlen Deutschland. W warunkach makroekonomicznych z rokiem 2004r. wartość EBITDA w roku 2009 wyniosłaby ok. 7,9 mld PLN. Według wstępnych założeń realizacja zidentyfikowanego dodatkowego inwestycyjnego w wysokości 2,75 mld zł może zapewnić dodatkowy wzrost wartości Firmy.

W nowej strategii przyjęto następujące kluczowe obszary poprawy efektywności:

 • Kontynuacja obecnego i wdrożenie nowego programu obniżania kosztów; restrukturyzacja Grupy Kapitałowej PKN ORLEN i wdrożenie zarządzania segmentowego (sprzedaż akcji Polkomtel S.A., przejrzysta struktura korporacyjna, kontynuacja sprzedaży aktywów działalności niepodstawowej itp.);
 • restrukturyzacja i optymalizacja sieci detalicznej do 2009 r. między innymi poprzez:
  • ochronę przed dalszym spadkiem udziału w rynku i następnie osiągnięcie minimum 30% udziału (aktualny udział w krajowym rynku detalicznym paliw oceniany jest na 28,6%),
  • zwiększenie średniej rocznej sprzedaży na stację o średnio 5% w każdym roku
 • stosowanie rygorystycznych zasad i kryteriów w ocenie nowych projektów inwestycyjnych, które uwzględniają w pierwszej kolejności przewidywania wzrostu zapotrzebowania na ON i średnie destylaty, a w dalszej perspektywie spodziewaną koniunkturę dla petrochemikaliów (ten aspekt będzie podlegał dalszej analizie).

- Nie da się jednak zrealizować tej strategii bez zmiany kultury organizacyjnej firmy. Jako Prezes Zarządu osobiście angażuję się w pracę nad poprawą kultury korporacyjnej i usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Priorytetem jest dla mnie wprowadzenie w firmie przejrzystości zarządzania oraz wypracowanie i konsekwentne egzekwowanie najwyższych standardów etycznych - dodał Igor Chalupec - Prezes Zarządu.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA