13.05.2005

Nowy system motywacyjny dla Zarządu i kadry kierowniczej PKN ORLEN SA

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. podjęła na dzisiejszym posiedzeniu decyzję o wprowadzeniu nowego systemu motywacyjnego dla Zarządu oraz kadry kierowniczej Koncernu - Zarządzanie przez cele (Management By Objectives - MBO).

Nowy system motywacyjny jest jednym z działań wspierających realizację Strategii Budowy Własnej Wartości oraz kształtowanie nowej, probiznesowej kultury organizacyjnej Koncernu. Jego celem jest budowa transparentnego i zobiektywizowanego modelu wynagradzania menedżerów Koncernu. System ten wzorowany jest na najlepszych praktykach w tym zakresie stosowanych na świecie.

W opracowanym systemie wynagrodzeń, wysokość premii uzależniona będzie od stopnia realizacji wyznaczonych zadań. System ten ma motywować Zarząd i menedżerów do osiągania stawianych im celów, które wynikają ze strategii Koncernu i zadań określonych w planach finansowych. Są one wpierw przyjmowane przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu, a następnie kaskadowane na poszczególnych menedżerów. W ten sposób zapewniona jest spójność celów całej struktury zarządczej, co jest w PKN ORLEN nowością. Nowy system zawiera tzw. czynnik solidarnościowy, którego realizacja jest celem stawianym całej kadrze, włączając w to Zarząd. Jest nim zakładany w planie finansowym poziom SVA (Shareholders Value - miernik wartości firmy tworzonej w danym okresie).

Wysokość premii determinowana będzie głównie czynnikami mierzalnymi, takimi jak zysk operacyjny czy poziom kosztów. Jej wysokość nie będzie arbitralną decyzją, lecz będzie wynikać wprost ze stopnia realizacji celów określonych w planie finansowym, przyjętym przez Radę Nadzorczą. Rada będzie też każdego roku oceniać stopień realizacji strategii.

Jednocześnie Koncern stanowczo podkreśla, że wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego nie wiąże się z podwyżką wynagrodzeń Członków Zarządu. Ma on natomiast spowodować zwiększenie efektywności środków wydatkowanych na premie oraz poprawę kontroli nad nimi.

Program MBO dla kadry menedżerskiej zostanie wprowadzony 1 lipca b.r. Objęta nim będzie wyższa kadra menedżerska PKN ORLEN S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej - docelowo ok. 200 osób.