02.03.2005

Wyniki PKN ORLEN za 2004 rok - rekordowy zysk netto

Pod względem wyników finansowych, rok 2004 należał do najlepszych w historii PKN ORLEN S.A. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 25 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a zysk netto o 147 proc., osiągając poziom 2,44 mld zł. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 19 proc. - o ponad 10 punktów procentowych więcej niż w roku 2003. Program redukcji kosztów przyniósł 637 mln zł oszczędności.

Najważniejszymi czynnikami kształtującym warunki gospodarcze dla branży naftowej w 2004 roku były: wzrost o 33 proc. średniorocznie cen ropy do poziomu 38,3 $/b, marży rafineryjnej o 84 proc. do poziomu 5,6 $/b, dyferencjału Brent/URAL - do 4,1$/b.
Wzrost krajowego zużycia paliw (benzyny, ON i Ekoterm) oceniany jest na ok. 6,9 proc. Szacunkowy udział sprzedanych przez PKN ORLEN S.A. paliw płynnych w konsumpcji krajowej, w okresie 12 miesięcy 2004 roku wyniósł dla benzyn 61,8 proc., dla ON 48 proc. i dla Ekotermu 60,1 proc.

Przychody Koncernu w ciągu czterech kwartałów minionego roku wzrosły o 25 proc. w porównaniu z 2003 r. W głównej mierze jest to efekt zwiększenia wolumenu sprzedaży paliw oraz wzrostu cen paliw i produktów petrochemicznych.

Firma wypracowała rekordowy zysk netto, wyższy o ponad 147 proc. od wyniku roku 2003. W omawianym okresie tempo wzrostu kosztów było niższe od tempa wzrostu przychodów. W ciągu 2004 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, koszt sprzedaży i ogólnego zarządu spadł o 187 mln zł.

Głównym obszarem przychodów Koncernu pozostaje segment rafinerii, hurtu i logistyki. Dzięki korzystnym warunkom zewnętrznym, wzrostowi efektywności i wielkości sprzedaży obszar ten osiągnął wynik w wysokości 2 292 mln zł, czyli o ponad 1 079 mln zł więcej niż 2003 roku. Program redukcji kosztów w tym segmencie przyniósł 151 mln zł oszczędności. Jednocześnie wzrosła ilościowa sprzedaż zewnętrzna paliw o 8,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r.

W segmencie sprzedaży detalicznej zysk za 4 kwartały ubiegłego roku wyniósł 49 mln zł i w porównaniu z 2003 r był wyższy o 28,9 proc., choć nie byłoby to możliwe bez redukcji kosztów w wysokości 141 mln zł. Znaczny wpływ na kształtowanie wyniku segmentu miała wprowadzona w roku 2004 zmiana zasad segmentacji wyników ORLEN Deutschland. Modyfikacja polega na tym, iż wyniki sprzedaży spółek niemieckich zostały częściowo zakwalifikowane do segmentu Produkcja i Hurt, podczas gdy w okresie 2003 roku cała wielkość sprzedaży zaliczana była do Detalu.

W stosunku do 2003 roku, segment petrochemiczny osiągnął prawie 94 proc. wzrost zysku operacyjnego. Jest to efekt korzystnej koniunktury na produkty petrochemiczne wytwarzane przez PKN ORLEN i ANWIL oraz wzrostu wartości sprzedaży. Zysk operacyjny segmentu wyniósł 810 mln zł.

Zdaniem Pawła Szymańskiego, Członka Zarządu ds. Finansowych - Bardzo dobre wyniki finansowe PKN ORLEN za ubiegły rok to zarówno efekt dobrej koniunktury na rynku, jak i działań operacyjnych Koncernu. Wyrazem tego jest wzrost wyniku operacyjnego w 2004 roku w stosunku do 2003 roku o 119,2 proc.

Perspektywy

Założenia ekonomiczne na 2005 rok wskazują na stabilizację warunków rynkowych na niższym niż w minionym roku poziomie. Prognozy zakładają spadek marży rafineryjnej, cen ropy, dyferencjału URAL/Brent, ale i dalsze umacnianie się złotówki względem USD i EUR. Oceny potencjalnych zmian rynku wskazują na nieznaczne spowolnienie wzrostu rynku detalicznego i popytu na paliwa płynne w kraju. PKN ORLEN szacuje, iż w bieżącym roku osiągnie adekwatne do prognozowanych warunków rynkowych wskaźniki operacyjne.

Założenia finansowe na rok 2005

  • EBITDA