17.10.2005

PKN ORLEN przewiduje, że inwestycja w Unipetrol zapewni wewnętrzną stopę zwrotu w wysokości ponad 33%.

(Warszawa, Praga, 17 października) - Bazując na wskaźnikach makroekonomicznych z 2004 roku, EBITDA Unipetrolu wzrośnie do roku 2008 o mimimum 138 mln euro. Wynik ten będzie efektem optymalizacji działalności Unipetrolu z podmiotami Grupy ORLEN. Zgodnie z oczekiwaniami PKN ORLEN, wdrożenie usprawnień operacyjnych w Unipetrolu zapewni wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji w wysokości przynajmniej 33,9% (bez rezerw finansowych) licząc w warunkach makroekonomicznych z 2004. Unipetrol planuje zmiany w strukturze zarządzania, restrukturyzację obecnego modelu finansowania, wypracowanie wspólnej z PKN ORLEN polityki inwestycyjnej, jak również zbycie aktywów w segmentach chemikaliów specjalistycznych, agrochemikaliów i styrenów.

Nadzieje PKN ORLEN na rok 2009 oraz zmiana priorytetów
- Chcielibyśmy pomóc Unipetrolowi wypracować klarowną strategię dla jego aktywów, koncentrującą się na segmentach rafineryjnym, petrochemicznym oraz sprzedaży detalicznej - mówi Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Współpraca z Unipetrolem zainicjowała także zmiany w samym PKN ORLEN. Zdaniem Prezesa Chalupca przejęcie kontroli nad Unipetrolem jest istotnym krokiem w realizacji regionalnej strategii PKN ORLEN. Transakcja doprowadziła do wyznaczenia nowych celów strategicznych, realizacji których należy się spodziewać do roku 2009. Inwestycje w nowych obszarach i na nowych rynkach zwiększą także efektywność grupy stając się jednocześnie uzupełnieniem obecnych działalności podstawowych.

Po pełnym zidentyfikowaniu i osiągnięciu przez PKN ORLEN efektów synergii z integracji w obszarach planowania produkcji, optymalizacji działalności hurtowej oraz planowania inwestycji, proces ten będzie kontynuowany. Może on ukazać kolejne obszary synergii, jak również zmienić hierarchię priorytetów. "Jesteśmy szczególnie zainteresowani pozyskaniem dodatkowych możliwości wzrostu w obszarach rafineryjnym i handlu hurtowego, petrochemicznym, chemicznym lub detalicznym. Dla przykładu, będziemy wspierali działania integracyjne Spolany oraz Anwilu, jak również poszukiwali możliwości pozyskania stacji paliw w Czechach." mówi Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych.

PKN ORLEN przewiduje wzrost zysku EBITDA Unipetrolu z 304 mln euro w roku 2004 do 442 mln euro w roku 2008, przy założeniu niezmiennych warunków makroekonomicznych z roku 2004. Integracja, oprócz dodatkowych zysków dla Unipetrolu, przyniesie także dodatkowe wartości dla samego PKN ORLEN generowane przez wspomniane synergie. "Do tej pory koncentrowaliśmy się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy Unipetrolu. Teraz zaczęliśmy identyfikować potencjalne synergie także w naszej spółce. Wstępne synergie z integracji po stronie ORLEN przekraczają 24 mln euro." dodaje Prezes Smorszczewski.

Nowe strategie Unipetrolu i rozwój Programu Partnerstwa
Działalnością podstawową Unipetrolu w na rynku czeskim będzie przerób ropy, działalność petrochemiczna oraz sprzedaż detaliczna paliw. Aktywa w segmentach chemikaliów specjalistycznych, tworzyw sztucznych, agrochemikaliów i styrenów mają charakter poboczny i planowane jest ich zbycie. Duży potencjał generowania wartości reprezentują podmioty związane ze spółkami Česka Rafinerska, Paramo, Chemopetrol, Spolana, Benzina oraz Paramo Trysk.

- Zarząd Unipetrolu opracował jasną strategię dla kluczowych aktywów działalności podstawowej. Aktywa działalności pozapodstawowej powinny zostać odsprzedane wg ich wartości rynkowej. W obszarze detalicznym rozważamy rozbudowę sieci stacji paliw przy jednoczesnej restrukturyzacji tej działalności doprowadzając do optymalizacji efektywności operacyjnej oraz wykorzystania posiadanych aktywów. Wierzymy również w szczególne możliwości leżące w konsolidacji planowania produkcji w całej grupie, jak również w efekt skali wynikający ze zcentralizowania zakupów - ocenia Marek Moroczkowski, Wiceprezes zarządu Unipetrolu ds. finansowych, pełniący obecnie owiązki Prezesa Zarządu Unipetrol. W segmencie petrochemicznym istotne jest zidentyfikowanie aktywów nie kwalifikujących się do obszaru działalności podstawowej. Ich wydzielenie lub sprzedaż komplikują powiązania handlowe z biznesami działalności podstawowej. W obszarze chemicznym należy rozważyć możliwość powiązania kapitałowego pomiędzy Spolaną a Anwilem w celu maksymalizacji synergii wspólnych działań rynkowych, planowania produkcji, nakładów inwestycyjnych, jak również optymalizacji zatrudnienia w segmencie PCW. Zasadniczym celem strategicznym w działalności detalicznej jest odbudowanie stabilności finansowej, a następnie restrukturyzacja i modernizacja spółki BENZINA.

Unipetrol opracował kompletny program usprawnień operacyjnych: Program Partnerstwo, zapoczątkowany w i przez Unipetrol w czerwcu 2005 roku. Program Partnerstwo podniesie EBITDA Unipetrolu szacunkowo o 138 mln euro do roku 2008 przy założeniu warunków makroekonomicznych z 2004 roku. Wartość ta zostanie osiągnięta głównie w obszarze rafineryjnym poprzez inicjatywy mające wpływ na przychody. Program został opracowany przez Unipetrol przy wsparciu ze strony PKN ORLEN.

Unipetrol wypracował także krótkoterminowy plan, który pozwoli spółce osiągnąć założenia na rok 2005. "Wdrożone już inicjatywy obejmują koordynację sprzedaży paliw silnikowych, zastąpienie frakcji oleju napędowego benzyną ciężką jako surowcem dla instalacji Olefin oraz zmniejszenie kosztów ubezpieczenia" dodaje Marek Mroczkowski. "Program Partnerstwa będzie miał pozytywny wpływ widoczny już w wynikach za rok 2005." .

Unipetrol pragnie wdrożyć nowe systemy oceny pracy oraz mechanizmy motywacyjne z bonusami finansowymi, powiązane w szczególności z realizacją celów Programu Partnerstwo. Przykładem wymiany kadr pomiędzy stroną polską i czeską jest objęcie przez Milana Kuncira, związanego uprzednio z Unipetrol Rafinerie stanowiska Prezesa Zarządu ORLEN Oil, spółki z Grupy ORLEN.
Długoterminowym celem Unipetrolu jest pozyskanie dodatkowych możliwości wzrostu. W ich osiągnięciu mają pomóc cele krótkoterminowe. Do końca roku 2005 zakończone zostanie wdrażanie nowych zasad ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2006-2007 zostanie wdrożony Program Partnerstwa, a grupa przejdzie gruntowną restrukturyzację.