27.10.2005

PKN ORLEN rozpoczyna projekt konsolidacji aktywów południowych

PKN ORLEN rozpoczyna projekt restrukturyzacji oraz konsolidacji aktywów południowych Koncernu, którego celem jest poprawa efektywności i skuteczności zarządzania w spółkach Grupy ORLEN zlokalizowanych na południu Polski. Aktywa objęte tym programem to : Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Rafineria Trzebinia S.A., ORLEN Oil Sp. z o.o. Projektem tym objęte zostaną również aktywa olejowe Grupy UNIPETROL a.s.

Realizacja projektu konsolidacji aktywów południowych przewiduje między innymi przeprowadzenie zmian kapitałowych porządkujących strukturę właścicielską tych spółek, dokonanie połączenia wybranych aktywów oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w celu osiągnięcia oszczędności kosztowych.

Elementem konsolidacji aktywów południowych jest powołanie wspólnych Zarządów kierowanych przez tych samych managerów do wszystkich spółek. Zmiany we władzach spółek południowych dokonywane są systematycznie, zgodnie z zaawansowaniem realizacji projektu. W związku z powyższym z dniem 27.10.2005 r. Rada Nadzorcza Rafinerii Trzebinia S.A. powołała Pana Milan Kunciř na stanowisko Członka Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej do dnia 29 sierpnia 2008r. Do momentu wyboru Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Milanowi Kunciř.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza delegowała Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Grażynę Kuś – Jach do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie ze standardami corporate governance, wybór nowych Członków Zarządu dokonywany jest spośród osób wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego z uwzględnieniem dokonanej oceny przez Radę Nadzorczą dotychczasowych Członków Zarządu, a następnie ocenionych przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń działający przy Radzie Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A.

Informacja o spółkach objętych programem konsolidacji aktywów południowych:

Rafineria Trzebinia S.A. została skomercjalizowana w 1995 r. W 1999 roku większościowy pakiet akcji Rafinerii został zakupiony przez Petrochemię Płock S.A. Działalność Rafinerii koncentruje się obecnie na świadczeniu usług składowania paliw, produkcji biokomponentów. Udziałowcami spółki są:

  • PKN ORLEN S.A. – 77,15 %
  • Skarb Państwa – 9,19 %
  • Inni akcjonariusze – 13,66 %

ORLEN OIL Sp. z o.o. to spółka utworzona w sierpniu 1998 roku przez Rafinerię Nafty Jedlicze, Rafinerię Trzebinia, Rafinerię Czechowice oraz Petrochemię Płock. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą olejów smarowych i smarów jak również baz olejowych. Udziałowcami spółki są:

  • PKN ORLEN S.A. – 47,21 %
  • Rafineria Trzebinia S.A. – 43,84 %
  • Rafineria Nafty Jedlicze S.A. – 4,47%
  • Rafineria Czechowice S.A. – 4,47%

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. została skomercjalizowana w 1996 r. W 1999 r. większościowy pakiet akcji Rafinerii został zakupiony przez Petrochemię Płock S.A. Spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej, produkcją i dystrybucją paliw silnikowych (głównie olejów napędowych), produkcją olejów opałowych ciężkich, świadczeniem usług składowania paliw, produkcją olejów smarowych i smarów oraz recyklingiem olejów przepracowanych. Udziałowcami spółki są:

  • PKN ORLEN S.A. – 75,00 %
  • Skarb Państwa – 10,01 %
  • Osoby fizyczne – 14,99 %